Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:29 | 11/06/2023 GMT+7

Xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, trở thành động lực phát triển xã hội

aa
Cách đây đúng 75 năm, vào ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trong cả nước.
Xây dựng phong trào người Việt tại Lyon (Pháp) Xây dựng phong trào người Việt tại Lyon (Pháp)
Cộng đồng người Việt có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội Slovakia Cộng đồng người Việt có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội Slovakia
Xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, trở thành động lực phát triển xã hội
Một tác phẩm tranh cổ động đề tài "Thi đua là yêu nước. (Ảnh: Cục Văn hóa cơ sở)

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và những bài nói, bài viết của Bác Hồ đã có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa dân tộc ta giành những thắng lợi vẻ vang.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng luôn là nền tảng cho những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua-khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

75 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quán triệt sâu rộng và liên tục vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để triển khai hiệu quả tốt nhiều phong trào thi đua và công tác thi đua-khen thưởng, góp phần đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng trong mọi hoàn cảnh.

Từ nền tảng tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã xây dựng, ban hành kịp thời đường lối, chủ trương và chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng. Đáng chú ý, sau 37 năm đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, về tổ chức các phong trào thi đua đã được ban hành và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới, phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Gần đây nhất, ngày 15/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), trong đó có nhiều quy định mới. Đáng chú ý là quyết tâm đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua.

Chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng…

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng luôn là nền tảng cho những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua-khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua-khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế, như: nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng chưa đầy đủ, dẫn đến hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng của một số địa phương, bộ, ngành chưa thực chất, chưa thật sự sâu sát.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi không được quan tâm đúng mức; công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng phong trào chưa được chú trọng; các hoạt động cụm, khối thi đua chưa đồng đều, đơn điệu, chưa được duy trì thường xuyên...

Để các phong trào thi đua, công tác thi đua-khen thưởng ngày càng thực chất, công bằng, các cấp ủy, chính quyền cần mạnh dạn đổi mới từ chủ trương đến cách làm, đưa phong trào thi đua ngày càng lan rộng, chất lượng hơn, thiết thực hơn, trở thành động lực trong đời sống xã hội. Các cơ quan chức năng cần thường xuyên đẩy mạnh công tác truyền thông, tôn vinh gương người tốt, việc tốt; triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; hướng thi đua vào các trọng tâm, lấy hiệu quả của công tác thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân.

Chúng ta phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, đó là đưa công tác thi đua trở thành công việc hằng ngày của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Mọi người không phân biệt ngành nghề, giới tính, thành phần dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, ai cũng hăng hái thi đua, tham gia làm đúng và làm tốt nhiệm vụ của mình. Các phong trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, huy động được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của người dân.

Công tác thi đua-khen thưởng phải tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; bám sát thực tiễn cuộc sống để tổ chức thực hiện phù hợp; nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp, phát huy hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách công tác thi đua-khen thưởng trong tham mưu thực hiện công tác. Các địa phương, bộ, ngành cần kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến để tôn vinh, nhân rộng, cũng như phát hiện những bất cập cần điều chỉnh trong công tác thi đua-khen thưởng.

Các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đào tạo những người làm công tác thi đua-khen thưởng đủ năng lực, phẩm chất. Một trong những trọng tâm cần thực hiện có hiệu quả tốt là tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện, nhất là những hạn chế, bất cập của các phong trào thi đua hiện nay để có thêm bài học, kinh nghiệm triển khai; qua đó thúc đẩy phong trào ngày càng thực chất, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức…

Phát huy di tích làng cổ Đường Lâm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Phát huy di tích làng cổ Đường Lâm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
Chiều 10/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Thường trực Thành ủy đã đi khảo sát công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm và khu di tích Đền Và trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng quỹ dự phòng an sinh xã hội để hỗ trợ lao động mất việc Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng quỹ dự phòng an sinh xã hội để hỗ trợ lao động mất việc
Việc xây dựng quỹ dự phòng an sinh xã hội sẽ góp phần làm giảm gánh nặng cho quỹ an sinh xã hội truyền thống như quỹ bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế, từ đó đảm bảo quyền lợi của người lao động, góp phần củng cố an toàn, bền vững an sinh xã hội.
Theo báo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khánh thành công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

Khánh thành công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

Ngày 21/10 tại Cung thiếu nhi Hà Nội, Công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt đã được khánh thành, thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ ngày nay đối với những đóng góp, hy sinh giành độc lập, tự do cho dân tộc của các thế hệ đi trước.
Còn nhiều giá trị cho công cuộc đổi mới hiện nay và tương lai

Còn nhiều giá trị cho công cuộc đổi mới hiện nay và tương lai

70 năm đã qua nhưng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Thường thức chính trị” vẫn mang giá trị to lớn và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc, đặc biệt là với công cuộc đổi mới hiện nay, tiếp tục soi sáng và định hướng cho sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
“Hồ Chí Minh - Con đường phía trước”: Hành trình trên nước Nga của Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Hồ Chí Minh - Con đường phía trước”: Hành trình trên nước Nga của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hai tập của bộ phim “Hồ Chí Minh - Con đường phía trước” sẽ được kênh HTV9 phát sóng vào lúc 20h45 trong ngày 31/8 và 1/9. Sự kiện này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 100 năm ngày Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đến Liên Xô (năm 1923-2023).

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

Ngày 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia sắp thăm Việt Nam

Thủ tướng Vương quốc Campuchia sắp thăm Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 7/12, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Việt Nam ngày 12-13/12

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Việt Nam ngày 12-13/12

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 12-13/12.
Quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Belarus

Quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Belarus

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 - 9/12/2023.

Đọc nhiều

Lộ trình, lịch trình xe buýt Quảng Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình xe buýt Quảng Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình xe buýt Quảng Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (11-17/12/2023): Tuần mới khởi sắc, tiền bạc nhân đôi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (11-17/12/2023): Tuần mới khởi sắc, tiền bạc nhân đôi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (11-17/12/2023) khá suôn sẻ với cả 12 con giáp, từ tình duyên đến công danh đa phần đều thuận lợi
Con số may mắn hôm nay 10/12/2023 12 con giáp: Mão Mùi có lập nên kỳ tích?

Con số may mắn hôm nay 10/12/2023 12 con giáp: Mão Mùi có lập nên kỳ tích?

Con số may mắn hôm nay 10/12/2023 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Mão Mùi liệu có làm nên kỳ tích từ những con số may mắn này?
Kết nối cơ hội hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Brazil

Kết nối cơ hội hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Brazil

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam – Brazil kết nối, hợp tác kinh doanh, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước… là những nội dung được ...
Côn Đảo khẳng định quyết tâm giảm rác thải nhựa

Côn Đảo khẳng định quyết tâm giảm rác thải nhựa

Ngày 9/12, UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) cùng đại diện các hãng hàng không, cảng hàng không, hãng tàu khách, cảng tàu khách, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch
Khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới

Khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới

Tối 8/12, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới năm 2023.
Những chuyến tàu thắm tình hữu nghị vì hòa bình, ổn định trên biển

Những chuyến tàu thắm tình hữu nghị vì hòa bình, ổn định trên biển

Với mục tiêu tối thượng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, ổn định trên biển, những năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam không ngừng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó, việc cử những con tàu vượt biển đến thăm hữu nghị các nước, không những tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
nguoi dep belarus me man goi ga mang cut cua viet nam
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
Xin chờ trong giây lát...
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trả lời báo chí liên quan tới Luật Nhà ở sửa đổi.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - đánh giá về vai trò của báo chí trong Đại hội Công đoàn lần thứ XIII
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nói về đề xuất tăng ngày nghỉ dịp Quốc Khánh
Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khoá 13 ra mắt Đại hội
Công đoàn kiến nghị giảm giờ làm việc bình thường xuống dưới 48 giờ/tuần
Ông Trâu Chấn - Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc - trả lời phỏng vấn tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Những kỳ vọng và kiến nghị của đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu của Tổng Công hội Trung Quốc.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Trung tâm thảo luận số 04, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Cộng đồng người Việt được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe tại Israel
Trẻ em Việt Nam với Internet
Lễ giỗ bà Phi Yến
Khai mạc diễn đàn “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”
Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Phiên bản di động