Ngày 27/6, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
VUFO thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
VUFO thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng công chức, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 23/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Kế hoạch số 1498/LHHN-TCCB ngày 20/12/2021 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-LHHN ngày 20/12/2021 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,

Hội đồng tuyển dụng công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Điều 1: Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Số thí sinh trúng tuyển: 19 (mười chín)
  • Số thí sinh không trúng tuyển: 19 (mười chín)

Danh sách chi tiết xem TẠI ĐÂY

Điều 2: Giao Ban Tổ chức - Cán bộ hoàn tất các thủ tục liên quan để tuyển dụng công chức đối với các thí sinh trúng tuyển theo quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng Tuyển dụng công chức của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Văn phòng và Ban Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

VUFO thông báo thời gian và cách thức tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo thời gian và cách thức tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày 11/5, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo thời gian và cách thức tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày 4/5, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
In bài viết

Truyền hình