Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, càng đối mặt với những khó khăn, chúng ta càng phải có thêm ý chí, quyết tâm hoàn thành ước nguyện của Người, trong đó cán bộ chức vụ càng cao lại càng phải gương mẫu, liên tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của mình.

Phát biểu tại hội thảo “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Bác Hồ là vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Di sản của Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thật vĩ đại, trong đó có bản Di chúc thiêng liêng, một kiệt tác vô cùng quý giá. “Bản Di chúc là sản phẩm của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, giàu lòng yêu thương, kết tinh tình cảm cao đẹp của một nhà yêu nước vĩ đại, đồng thời là người chiến sỹ Cộng sản kiệt xuất Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Thực hiện ước nguyện của Người, cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu
Ông Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Di chúc của Người là văn kiện lịch sử ở tầm cương lĩnh với tầm nhìn vượt thời gian, mang tinh thần cách mạng cao cả và nhân văn sâu sắc, chứa đựng các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, mang niềm tin sắt son không gì lay chuyển được vào tương lai thắng lợi tất yếu của các mạng.

Với bốn chữ “thật” được nhắc đi, nhắc lại trong Di chúc, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Bác tha thiết mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải “thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng thật trong sạch và phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Học Bác và làm theo di huấn của Người, theo ông Thắng, Đảng ta luôn quan tâm đến phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, học Bác, chúng ta luôn vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Thực hiện ước nguyện của Người, cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu
Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá (Ảnh tư liệu)

“Học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nắm vững bài học dân là gốc, phải tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; thấm nhuần sâu sắc lời dặn của Người: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, ông Thắng nêu.

Theo lời Bác, ông Thắng cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải trở thành những tấm gương sáng về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; đấu tranh không khoan nhượng với nạn tham ô, tham nhũng, các diễn biến lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, để xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Thắng lưu ý, đất nước ta vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như tốc độ tăng trưởng chưa cao, chưa bền vững; hệ thống pháp luật, chính sách vẫn còn những bất cập; nhân dân vẫn còn nhiều bức xúc về cuộc sống hàng ngày.

Theo ông Thắng, trong xã hội, nhất là trong giới trẻ, xuất hiện tình trạng vô cảm, thờ ơ, thiếu trách nhiệm với chính mình, cũng như với gia đình, cộng đồng và đất nước. Vẫn còn tình trạng nhiều tổ chức Đảng, đảng bộ, chi bộ yếu kém; vi phạm quy chế dân chủ, nội bộ mất đoàn kết.

“Cán bộ chức vụ càng cao lại càng phải gương mẫu”

Trước những tồn tại kể trên, theo ông Thắng, để hoàn thành ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, thực hiện phát triển nhanh, bền vững đất nước. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ, trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức. Đặc biệt, chú trọng công tác cán bộ, coi dây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu sáng về tư tưởng, đạo đức, phong cách; chuyển từ nhận thức đúng đắn sang hành động cụ thể; cán bộ chức vụ càng cao lại càng phải gương mẫu, liên tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của mình như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Có được như vậy, Đảng ta sẽ mãi mãi là đạo đức, là văn minh, mãi được nhân dân tin yêu và trao trọn trọng trách lãnh đạo”, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nêu quan điểm.

Ông Thắng cho rằng, từ nhận thức rõ về tư tưởng của Bác coi “con người là công việc đầu tiên”, là trung tâm và cũng là mục tiêu của quá trình phát triển thì cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người Việt Nam để mọi người được tham gia, mọi người được hưởng lợi.

“Chúng ta cần khơi dậy khát vọng, trau dồi lý tưởng, ý chí chiến đấu và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam; nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến; phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hóa, con người trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, ông Thắng nói.

Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh lại một lần nữa, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là “quốc bảo”, là di sản thiêng liêng vô giá, là ánh sáng soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước đi lên, xây dựng một đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sánh vai với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc Giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho muôn đời sau 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Đảng viên trẻ cần vừa có đức vừa có tài Di chúc Bác Hồ - Giá trị của lịch sử, tương lai cho đất nước Chuyện của “Tài liệu tuyệt đối bí mật“ Tổng kết đợt thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” Dịch giả Svetlana Glazunova sẽ dịch cuốn hồi ký “Bác Hồ viết Di chúc” sang tiếng Nga

In bài viết

Truyền hình