Trang chủ Việt kiều Tấm lòng kiều bào
15:09 | 01/08/2023 GMT+7

Phát huy vai trò các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

aa
Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần XIII nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân".
Những thành quả trong công tác đối ngoại nhân dân của VUFO
Phát huy vai trò cầu nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đồng bào trong nước

“Đối ngoại nhân dân” là khái niệm để chỉ các hoạt động đối ngoại không thuộc đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, do các đoàn thể quần chúng, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và các cá nhân thuộc mọi tầng lớp nhân dân thực hiện.

Phát huy vai trò các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp (tháng 3-2018). Ảnh: qdnd.vn

Ở Việt Nam, đối ngoại nhân dân là hoạt động được hình thành, ra đời từ rất sớm. Từ thế kỷ XVII, công tác đối ngoại nhân dân được diễn ra sôi động thông qua các hoạt động giao thương, giao lưu văn hóa giữa người dân địa phương và người nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp và các nước khác ở Đông Nam Á, Trung Đông, ...) tại các thương cảng sầm uất, như Phố Hiến (Hưng Yên) và Hội An.

Đầu thế kỷ XX, để tìm đường cứu nước thoát khỏi cảnh đô hộ của thực dân Pháp, các sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu (1867 -1940) thông qua phong trào Đông Du (1905-1908) đã tìm đến sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật đưa hàng trăm thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ cho việc giành lại độc lập cho nước nhà. Hay thông qua phong trào Duy Tân, Phan Châu Trinh (1872-1926) đã sang Pháp (năm 1911) với ý định tranh thủ sự giúp đỡ của Hội Nhân quyền để đòi chính quyền thực dân ở Đông Dương cải cách chính trị, tôn trọng dân quyền.

Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thấy vai trò, nguồn lực quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Người nói: “...Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Từ năm 1911 đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Người đã tích cực tuyên truyền, vận động, thành lập các hội, đoàn người Việt, cơ sở cách mạng ở Pháp, Trung Quốc, Thái Lan để vận động các lực lượng tiến bộ trên thế giới ủng hộ cho phong trào cách mạng ở Việt Nam: “Nhóm người An Nam yêu nước” (Năm 1919), tiền thân của phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp và Hội người Việt Nam tại Pháp sau này; “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” (tháng 6/1925)... Việc gửi bản Yêu sách tám điểm đến Hội nghị Versailles đòi quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân Việt Nam và ra tờ báo “Việt Nam hồn”; biên soạn, in ấn, cũng như tham gia sáng lập và làm chủ bút: “ Việt Nam yêu cầu ca”, báo Le Pariat và các hoạt động nói chuyện về nỗi thống khổ của dân tộc Việt Nam dưới chế độ thực dân Pháp, vận động, kêu gọi nhân dân tiến bộ Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chính là hoạt động đối ngoại nhân dân đặc sắc của Người

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), công tác đối ngoại nhân dân dần phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng, là một trong ba trụ cột của ngoại giao, là nét đặc sắc, sáng tạo của nghệ thuật đối ngoại Việt Nam.

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, khi nước ta chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, Đảng ta đã chỉ đạo thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên của Việt Nam, như Hội Việt - Mỹ thân hữu (ngày 17-10-1945), Hội Việt - Trung hữu hảo (năm 1946) và tổ chức thực hiện những quyết sách về đoàn kết, liên minh với Lào và Cam-pu-chia. Một số đoàn đối ngoại nhân dân đã ra nước ngoài để tuyên truyền cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động của Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tại Đại hội thanh niên Châu Á tổ chức tại Calcutta, Ấn Độ (năm 1947), thanh niên, sinh viên tiến bộ Ấn Độ đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn chống cuộc "chiến tranh tái chiếm" (war of reconquest) của Pháp ở Việt Nam, khi tàu chiến của Pháp chở quân sang Việt Nam ghé vào cảng Calcutta. Đặc biệt, thông qua các hoạt động của 11 chiến sĩ hòa bình Việt Nam tham dự Đại hội nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình tại Paris và Praha (năm 1949) đã thúc đẩy thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam (năm 1950).

Tại Đại hội Đảng lần thứ II (tháng 2-1951), Đảng ta nhấn mạnh: “Mở rộng ngoại giao nhân dân... Phối hợp cuộc kháng chiến của ta với các cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới, nhất là của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác, của các dân tộc bị áp bức, của nhân dân Pháp”(1). Sau khi đất nước thống nhất, quan điểm của Đảng ta về đối ngoại nhân dân và chủ trương triển khai đồng bộ ba trụ cột đối ngoại đã tiếp tục được phát triển và hoàn thiện. Tại Đại hội IV của Đảng (năm 1976), Đảng ta đã xác định nhiệm vụ đối ngoại cụ thể với từng nhóm đối tượng. Đại hội VI (năm 1986) Đảng ta đề ra mục tiêu của công tác đối ngoại “giữ vững hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”(2), làm rõ chủ thể và sự phối hợp giữa các chủ thể của hoạt động đối ngoại, gồm Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Với tư duy mới về đối ngoại, Đại hội VII của Đảng (năm 1991) đã nhấn mạnh chủ trương “đoàn kết với các lực lượng đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”, tạo bước đột phá và mang lại sức sống mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Đại hội VIII (năm 1996) của Đảng nêu rõ, “mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển”(3). Từ Đại hội IX đến Đại hội XII, Đảng ta đều yêu cầu mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, làm rõ nội hàm, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân và sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao của Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Đảng và hoạt động đối ngoại nhân dân... làm cho thế giới hiểu rõ hơn đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta. Đại hội XIII (năm 2021), Đảng ta nhấn mạnh: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”(4). Đây không chỉ là sự kế thừa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là một bước phát triển quan trọng đối với vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Trên cơ sở sơ kết rút kinh nghiệm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, ngày 05/01/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đối ngoại nhân dân cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân mà nòng cốt là MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức nhân dân. Chỉ thị 12 đưa ra 8 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ “Làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, phát huy tinh thần yêu nước, nguồn lực to lớn của đồng bào ta ở nước ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn kết phong trào, hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài với phong trào, hoạt động của các tổ chức nhân dân ở trong nước; phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước” có ý nghĩa quan trọng để phát huy vai trò của các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45, Kết luận 12 của Ban Bí thư, Đảng ta luôn khẳng định: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”. Do vậy, việc phát huy vai trò các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới là một nhân tố quan trọng, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Thực tiễn cho thấy, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tổng hội Việt kiều cứu quốc tại Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ với trong nước hoạt động rất mạnh với hơn 6.000 Việt kiều Thái Lan trực tiếp tham gia kháng chiến trong lực lượng vũ trang tại mặt trận Lào. Tại Pháp, kiều bào ta đã tích cực tham gia phục vụ, bảo vệ Phái đoàn Chính phủ Việt Nam sang đàm phán tại Hội nghị Fontainebleau, vận động dư luận và nhân dân Pháp ủng hộ nền độc lập của Việt Nam… Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các tổng hội, hội người Việt Nam ở các nước đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, vận động nhân dân các nước thuộc địa và các nước tiến bộ trên toàn cầu, từ người dân lao động đến các nhà hoạt động chính trị, nghị sĩ, trí thức, nhà báo…; từ các tổ chức quần chúng, xã hội, các đảng phái chính trị đến chính phủ các nước, kể cả các nước tư bản chủ nghĩa (như Thụy Điển, Đan Mạch, I-ta-li-a, Anh, Nhật Bản...) đến các tổ chức quốc tế (Hội đồng Hòa bình thế giới, Tổ chức Đoàn kết nhân dân Á - Phi, các tổ chức phụ nữ, thanh niên, sinh viên, công đoàn dân chủ quốc tế.. tạo mặt trận nhân dân đoàn kết rộng khắp ủng hộ Việt Nam, góp phần chấm dứt chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.

Từ sau năm 1975, công tác đối ngoại nhân dân đã cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ “đi trước mở đường, phá thế bao vây, cấm vận”, tiếp tục củng cố quan hệ với nhân dân Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và một số nước độc lập dân tộc, với các tổ chức quốc tế, như Hội đồng Hòa bình thế giới, Tổ chức Đoàn kết nhân dân Á - Phi và các tổ chức dân chủ quốc tế (thanh niên, phụ nữ, công đoàn, luật gia...), tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để khắc phục hậu quả chiến tranh và tình trạng trì trệ khủng hoảng về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Các hội Việt kiều yêu nước tại nhiều nước phát triển mạnh thu hút đông đảo kiều bào tham gia. Nhiều trí thức Việt kiều đã về nước trao đổi, giảng dạy, giới thiệu công nghệ mới. Nguồn kiều hối, hàng hoá hàng năm do kiều bào gửi về đã góp phần giảm bớt những khó khăn trong nước.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong nước, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với hàng nghìn tổ chức và cá nhân trên thế giới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Thông qua hoạt động hội hữu nghị Việt Nam với các nước, hoạt động kết nghĩa giữa các tỉnh, thành Việt Nam với tỉnh, thành, địa phương các nước; các hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; các diễn đàn song phương, đa phương trong khu vực, thế giới trên các lĩnh vực; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại giữa Việt Nam với các nước; các hội nghị, các tổ chức quốc tế… kiều bào ta nói chung, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng đã và đang góp phần quan trọng là cầu nối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới; thu hút nguồn lực nói chung và kiều bào nói riêng về xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, nhiều hội, đoàn, kiều bào đã tích cực ngoại giao nhân dân con thoi, vận động các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào quyên góp, gửi về nước ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cùng hàng trăm tấn trang thiết bị y tế, hàng chục triệu liều thuốc, vaccine... góp phần phòng, chống hiệu quả đại dịch COVID-19, được Đảng và Nhà nước và các địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Theo thống kê, hiện nay có hơn 5,5 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ và khoảng 1,5 triệu thế hệ F2, F3 có nguồn gốc là người Việt Nam ở nước ngoài (Có bố hoặc mẹ, ông, bà là người Việt Nam), có hơn 1.000 hội, đoàn người Việt trên toàn thế giới, trong đó trên 500 hội đoàn có sự gắn bó mật thiết với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (hàng chục hiệp hội, hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và nhiều hiệp hội, hội, đoàn trên các lĩnh vực khác nhau ở các nước, tạo thành một mạng lưới rộng khắp liên kết người Việt Nam ở nước ngoài với nhau, như: Hội Gặp gỡ Việt Nam, Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, Nhóm sáng kiến Việt Nam, Hành trình Việt, Hội tri thức Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại các nước, Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng hội người Việt Nam ở các nước, Hội sinh viên Việt Nam tại các nước, Mạng lưới chuyên gia, công nghệ và phát triển kinh tế Việt Nam..., hàng chục nghìn doanh nghiệp kiều bào. Nhiều doanh nhân, trí thức kiều bào (gốc Việt) có trình độ, năng lực cao, có uy tín trong giới khoa học quốc tế...đã thành danh và góp mặt trong danh sách các tỷ phú thế giới; trở thành các chính trị gia, nhà quản lý, lãnh đạo ở một số nước (Mỹ, Đức, Australia, Pháp, Nhật, Hàn...) và làm việc các tổ chức quốc tế lớn có uy tín (Liên hợp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế, Tổ chức Nông lương thế giới, Tổ chức Y tế thế giới...) ...Đại đa số các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đều tích cực triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường và phát huy hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân, tạo sự gắn kết, duy trì bản sắc văn hóa truyền thống, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đóng góp cho sự phát triển của đất nước; đồng thời, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta và các nước, do đó để phát huy vai trò của các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trong nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức thống nhất trong các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài phải tiếp tục được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng và sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước.

Hai là, huy động vai trò của các hội, đoàn là cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò của các hội, đoàn đông, có uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng người Việt Nam cũng như đối với chính quyền nước sở tại; đội ngũ doanh nhân, trí thức, các nhân sĩ, chức sắc tôn giáo kiều bào, nhất những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò là cầu nối mở rộng quan hệ, hợp tác với nhiều tổ chức, cá nhân (các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, viện nghiên cứu, đảng phái, đến các học giả, chính trị gia và cá nhân) mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, góp phần huy động ngày càng nhiều nguồn lực từ bên ngoài cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tạo cơ hội để đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu (An ninh năng lượng, an ninh lương thực, xung đột quân sự, vũ trang...).

Ba là, coi trọng công tác xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp hóa. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ngoại giao, cán bộ đối ngoại chuyên trách cả về trình độ, năng lực, đặc biệt là bản lĩnh chính trị và văn hóa nghề nghiệp, nhạy bén trước những biến động về kinh tế- chính trị - ngoại giao... của khu vực, thế giới. Đồng thời, đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài phải được bồi dưỡng những nội dung cốt lõi về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có lòng yêu nước sâu sắc, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tâm và tầm, nhiệt tình, trách nhiệm, am hiểu văn hóa, sử dụng thành thạo ngôn ngữ nước sở tại, để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, ngày càng có đóng góp xứng đáng cho nền ngoại giao “toàn diện, hiện đại” của nước nhà.

Bốn là, tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với các hội, đoàn người Việt Nam ở các nước trong xây dựng, tổ chức các chương trình hoạt động để vận động, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò cầu nối hữu nghị với bạn bè quốc tế, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, tiêu biểu và là đại sứ thiện chí, là cánh tay nối dài của Việt Nam với bè bạn năm châu.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương, đặc biệt là cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, đối với sự lớn mạnh của các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Phát huy tốt vai trò của các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục là vai trò “tiên phong, mở đường”, làm tròn vai trò “trụ cột” của “nền ngoại giao toàn diện, hiện đại” trong giai đoạn hiện nay.

Sáu là, thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân. Gắn nội dung này trong sơ kết, tổng kết hoạt động hàng năm của các hội, đoàn và các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài; kịp thời đề nghị các cơ quan chức năng, Đảng và Nhà nước khen thưởng những hội, đoàn, người Việt Nam ở nước ngoài có những thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thu hút nhiều nguồn lực về xây dựng và phát triển đất nước.

Như vậy, cùng với đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, phát huy vai trò của các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam trong tình hình mới.

Chú thích:

(1) Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-ii/chinh-cuong-dang-lao-dong-viet-nam-1448.

(2) (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ Đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2019, t.1, tr.334,656

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr.162.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

https://dangcongsan.vn/hiep-hoi-doanh-nhan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-ket-noi-doanh-nhan-kieu-bao-voi-doanh-nghiep-viet/nghien-cuu-trao-doi/phat-huy-vai-tro-cac-hoi-doan-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-642867.html

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân
Hôm nay (19/7), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023. Dịp này, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trao đổi với Báo Bình Ðịnh một số nội dung xung quanh công tác đối ngoại nhân dân.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Sáng ngày 19/7/2023, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” đã khai mạc trọng thể tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội nghị năm 2023 được tổ chức trên cơ sở phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định.
Peter Hồng, Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài
Nguồn: dangcongsan.vn

Tin bài liên quan

Mỹ: Người Việt tại bang Connecticut đóng góp cho lợi ích chung của dân tộc

Mỹ: Người Việt tại bang Connecticut đóng góp cho lợi ích chung của dân tộc

Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ở Mỹ nói riêng là bộ phận không tách rời và nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.
Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Trong 2 ngày 23-24/11, tại Bắc Giang, Cụm 1 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm và những giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội” và tổng kết công tác năm 2023.
Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Hội nghị được trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước.

Các tin bài khác

Thêm những tấm lòng người Việt tại châu Âu gửi đến nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Thêm những tấm lòng người Việt tại châu Âu gửi đến nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Chiều 9/10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã diễn ra lễ tiếp nhận số tiền 130 triệu của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và 156 triệu của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Hội doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ xây dựng cho người nghèo Điện Biên-Tây Bắc

Hội doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ xây dựng cho người nghèo Điện Biên-Tây Bắc

Ngày 5/10/2023, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã phối hợp với Hội doanh nhân Việt Nam ở Mông Cổ tổ chức Lễ quyên góp xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên-Tây Bắc.
Việt kiều Singapore mang tín ngưỡng thờ mẫu đến cuộc thi World Madam Global tại Mỹ

Việt kiều Singapore mang tín ngưỡng thờ mẫu đến cuộc thi World Madam Global tại Mỹ

Sau khi giành vương miện cuộc thi World Madam Singapore 2023, nữ Việt kiều Singapore Vũ Thị Thu Hường sẽ trở thành đại diện đến tham dự cuộc thi World Madam Global 2023 được tổ chức từ ngày 8 -10/10/2023 tại New York, Mỹ.
Du học sinh Việt lan tỏa Trung thu yêu thương tại Nga

Du học sinh Việt lan tỏa Trung thu yêu thương tại Nga

Với tinh thần thiện nguyện không xin, 52 sinh viên Việt Nam thuộc nhóm “Vòng tay Việt Nga” đã tổ chức chương trình “Trung thu tròn vị” nhằm gây quỹ xây dựng trường học năm 2023-2024. Tết Trung thu của du học sinh giờ đây không chỉ gói gọn trong việc thưởng bánh, uống trà mà còn có nhiều hoạt động thiết thực với cộng đồng.

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023: Ngọ đại cát đại lợi làm gì cũng tốt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023: Ngọ đại cát đại lợi làm gì cũng tốt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023 tuổi Ngọ gặp được cục diện tam hợp nên được lòng mọi người, may mắn phú quý đều đầy đủ. Hôm nay là một ngày đại cát ...
Một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Cần Thơ nhận học bổng học tập tại Thái Lan

Một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Cần Thơ nhận học bổng học tập tại Thái Lan

Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ vừa tổ chức đoàn đưa em Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 2010, quê ở Sóc Trăng), được ...
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023: Ngày cuối tháng đầy biến động

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023: Ngày cuối tháng đầy biến động

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023 sẽ là một ngày nhiều sự kiện xảy ra của cả 12 cung hoàng đạo. Cùng xem điều gì sẽ đến trong hôm nay nhé!
Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp: Ngọ đại cát đại lợi

Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp: Ngọ đại cát đại lợi

Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Ngọ có vận dụng được sự may mắn vào những con số trong hôm nay?
Quảng Ninh: Hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS tham gia tìm hiểu về biển, đảo

Quảng Ninh: Hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS tham gia tìm hiểu về biển, đảo

Ngày 29/11, tại thị xã Quảng Yên, Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo năm 2023 cho hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS trên địa bàn tỉnh.
Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Chiều 27/11, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng Vùng 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Chiều 27/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
nguoi dep belarus me man goi ga mang cut cua viet nam
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
Xin chờ trong giây lát...
Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Hợp tác giáo dục mở ra nhiều cơ hội gắn kết thanh niên Việt Nam - Hoa Kỳ
Âm vang những giai điệu Nga
Cầm 200k ăn gì ở Việt Nam
Inoue Keiichi cover ca khúc Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng MTP
The Sydney Morning Herald: Bò cuốn lá lốt là món ăn “ngon nhất hành tinh”
Áo bà ba du lịch ngoại quốc
Gần 1000 sinh viên Việt Nam tham gia Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
Làng hoa giấy Thanh Tiên - Huế
Nón lá cọ
Học sinh Hòa Bình chia sẻ cách đem lại "niềm vui" cho môi trường
Tik Tok Iryna Yang
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 27/9, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO.
Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietnam Post sẽ chính thức phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” từ ngày 27/01/2023 đến ngày 31/12/2024.
Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Chiều 11/01/2023, tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Phiên bản di động