Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:23 | 14/12/2021 GMT+7

Đảng và Nhà nước rất coi trọng vị trí, vai trò của ngành đối ngoại

aa
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một hội nghị quan trọng trên nhiều phương diện, khẳng định Đảng và Nhà nước rất coi trọng vị trí, vai trò của ngành đối ngoại trong sự nghiệp cách mạng dân tộc.
Đảng và Nhà nước rất coi trọng vị trí, vai trò của ngành đối ngoại
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, những thành tựu của ngành ngoại giao luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước. Ảnh VGP

Thấm đẫm truyền thống, bản sắc ngoại giao và khí phách, cốt cách của dân tộc

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trình bày tham luận “Xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, phát huy truyền thống ngoại giao hoà hiếu nhưng quật cường của dân tộc, ngoại giao luôn là mặt trận chiến lược, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, ngoại giao cùng các cấp, các ngành đóng góp quan trọng vào giữ môi trường hoà bình, ổn định, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ đồ, tiềm lực và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, những thành tựu của ngành ngoại giao luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước; sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết.

“Chính sự nghiệp cách mạng của dân tộc đã tôi luyện ngành ngoại giao ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và trí tuệ, phát triển vững mạnh về tổ chức và lực lượng. Đặc biệt, đã từng bước xây dựng một trường phái ngoại giao Việt Nam, độc đáo dựa trên nền tảng tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, thấm đẫm truyền thống bản sắc ngoại giao và khí phách, cốt cách của dân tộc Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu.

Cùng với đất nước, ngành ngoại giao đang bước vào giai đoạn chiến lược mới. Với thế và lực mới sau 35 năm đổi mới, cả nước ta đang ra sức chiến đấu với ý chí, quyết tâm cao, thực hiện khát vọng và tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỉ XXI và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong khi đó, thế giới đang trải qua những biến động lớn, phức tạp, khó lường, mở ra nhiều cơ hội, thuận lợi, song cũng đặt ra nhiều vấn đề, thách thức lớn đối với môi trường an ninh và phát triển của nước ta.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại hội XIII đã xác định rõ định hướng bao trùm của đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài, phục vụ cho phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Để thực hiện những định hướng lớn nói trên, Đại hội XIII đã đề ra chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

“Chủ trương mới này phản ánh sự trưởng thành của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là một yêu cầu mới vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa mang tính cấp thiết đối với đối ngoại và ngành ngoại giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu.

Hướng tới xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, là lực lượng chủ lực trên mặt trận đối ngoại, ngành ngoại giao quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước, thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ nhằm hướng tới xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Thứ nhất, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao nguồn lực vị thế của đất nước; tiếp tục giữ vững độc lập, tự chủ, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, khôn khéo, sáng suốt, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, trong mối tương quan chặt chẽ với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước.

Thứ hai, triển khai toàn diện và gắn kết chặt chẽ giữa các trụ cột, "binh chủng đối ngoại", bao gồm ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân. Tranh thủ tối đa các mối quan hệ chính trị tốt đẹp, các yếu tố quốc tế thuận lợi, các thoả thuận quốc tế nhằm huy động các nguồn lực bên ngoài, kết hợp hiệu quả với nguồn lực trong nước phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững và bao trùm, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thứ ba, không ngừng đổi mới sáng tạo trong đối ngoại và ngoại giao, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa kế thừa, đổi mới và phát triển. Trong đó, kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, truyền thống, bản sắc ngoại giao Việt Nam, đồng thời liên tục cập nhật, bổ sung, phát triển và hoàn thiện nhận thức chủ trương, chính sách, sách lược ngoại giao phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh những lĩnh vực truyền thống, tích cực tìm cách làm mới, hướng đi mới, lĩnh vực mới, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới như ngoại giao công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao môi trường, ngoại giao y tế, ngoại giao năng lượng,…

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa ngoại giao với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, an ninh và kinh tế-xã hội; đẩy mạnh, xây dựng, hoàn thành thể chế chính sách pháp luật cho hoạt động đối ngoại và ngoại giao; đổi mới, kiện toàn các cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các cấp các ngành trong triển khai đối ngoại; kiện toàn tổ chức bộ máy ngành ngoại giao cả trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tinh gọn, khoa học, hợp lý và hiệu quả. Đẩy mạnh hiện đại hoá, chuyển đổi số ngành ngoại giao.

Cuối cùng, theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, điều cốt yếu là xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trí tuệ, hiện đại, chuyên nghiệp về phong cách và phương pháp làm việc, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, có trình độ đạt tới tầm khu vực và quốc tế. Tiếp tục đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, trong đó đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ ngoại giao, nhất là đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp chiến lược, nhằm xây dựng lực lượng cán bộ ngoại giao trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

“Phát huy truyền thống vẻ vang và thành tựu 35 năm đổi mới, toàn ngành ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam XHCN độc lập, hoà bình, hùng cường và thịnh vượng”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu./.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại
Sáng 14/12, tại Hội nghị toàn quốc lần đầu tiên về công tác đối ngoại triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga đã trình bày tham luận "Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại". Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn tham luận này.
Vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại của Đảng trong cơ chế phối hợp chặt chẽ Vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại của Đảng trong cơ chế phối hợp chặt chẽ
Nhân Hội nghị Đối ngoại toàn quốc nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 14/12, các đại biểu tham dự bày tỏ tinh thần thống nhất, tin tưởng Hội nghị sẽ góp phần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; đồng thời khẳng định, trong bối cảnh mới, quyết tâm đổi mới các hình thức, phương pháp hoạt động đối ngoại, nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Phát huy vai trò tiên phong Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Phát huy vai trò tiên phong
Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy, nâng tầm được cả thế và lực nhất định.
Theo Báo Chính phủ/VGP
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% năm 2024

Thủ tướng: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng 6,5%, với tinh thần “năm quyết tâm”, “năm bảo đảm” và “năm đẩy mạnh”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024

Chỉ rõ 4 định hướng lớn và 6 biện pháp cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024 với tinh thần: "Đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và hành động; cơ hội phải nắm bắt, vướng mắc phải tháo gỡ, giải pháp phải đột phá, triển khai phải quyết liệt, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm và bền vững".
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Dưới đây là nội dung Thư của Thủ tướng:

Các tin bài khác

Việt Nam, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải

Việt Nam, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải

Từ ngày 8-10/4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã dần đầu đoàn công tác nước ta đến thăm làm việc tại Pháp.
Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Ngày 9/4/2024, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.
Tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn từ ngày 10 đến 12/4, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Bùi Thị Huệ khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để hai bên nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.
Thúc đẩy và củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Thúc đẩy và củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Thái Lan trong các ngày từ 10 - 12/4 và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan (JCBC-5) có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung và hợp tác giữa hai bộ ngoại giao nói riêng, tạo tiền đề vững chắc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đọc nhiều

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Từ ngày 7/4-11/4, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế, do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, cùng các Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y ...
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

Ngày 11/4 tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) do ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội dẫn đầu đến chúc tết Đại sứ quán ...
Giá vàng lại "nóng" lên, áp sát mốc 85 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng lại "nóng" lên, áp sát mốc 85 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục, kéo theo giá vàng SJC trong nước tăng lên 84,7 triệu đồng/lượng.
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa ...
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 11/4 tại tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.
Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 11/4, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15/4.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Phiên bản di động