Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận 12-KL/TW) và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 (Nghị quyết 169/NQ-CP), diễn ra chiều 29/6, tại Hà Nội.
Tạo tiền đề triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về người Việt Nam ở nước ngoài Tạo tiền đề triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

"Nhân tâm thiên lý, tình nghĩa một nhà"

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Các chủ trương, chính sách đối với kiều bào ta ở nước ngoài là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trích dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Tổ quốc và Chính phủ luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Ðó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà".

“Nhân tâm thiên lý của Người tuy giản dị nhưng có ý nghĩa rất sâu sắc, thấm đậm truyền thống đại đoàn kết và giàu lòng nhân ái của dân tộc ta, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Cụ thể hóa chủ trương thành hành động trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Ðảng và Nhà nước ta đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tư tưởng nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Đồng thời, Đảng và Nhà nước mong muốn, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để kiều bào phát huy tinh thần tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đáp ứng nguyện vọng của đồng bào ta cả trong nước cũng như ở nước ngoài, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng, khích lệ kiều bào nỗ lực vươn lên. Nhờ đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh về số lượng và mở rộng về địa bàn.

Đến nay, 5,3 triệu người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, có cuộc sống ngày càng ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, gắn bó với quê hương và đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc, triển khai sáng tạo và hiệu quả

Sau khi Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Kết luận 12-KL/TW, Chính phủ ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, bộ, ngành, địa phương và tổ chức đoàn thể để triển khai những nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2021-2026. Đến nay, một số cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động, triển khai kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh nỗ lực thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP, Bộ Ngoại giao đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 4 Đề án để triển khai các nhiệm vụ về chăm lo đồng bào ta tại các địa bàn khó khăn, củng cố đại đoàn kết đồng bào ở nước ngoài, khơi dậy và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

Quán triệt tinh thần, chủ trương, định hướng lớn của Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ, trên cơ sở ý kiến trao đổi của Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt sâu rộng ở các cấp, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể về chủ trương, quan điểm, phương châm và các định hướng lớn đã đề ra trong Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW cũng như Nghị quyết 169/NQ-CP.

Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục triển khai sâu rộng, thường xuyên, sáng tạo và hiệu quả để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, quan điểm, định hướng và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn để các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho đất nước và kiều bào. Quán triệt sâu sắc chủ trương nhưng vận dụng linh hoạt, không rập khuôn, cứng nhắc bởi mỗi ngành, địa phương, địa bàn có tính chất, đặc thù khác nhau.

“Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam cần được thấm nhuần trong nhận thức, vận dụng linh hoạt trong các cấp, ngành, địa phương", Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết; đồng thời đề nghị mỗi ngành, mỗi địa phương cần đặc biệt quan tâm bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng và triển khai các chính sách, quy định của từng ngành, địa phương cụ thể.

Theo Bộ trưởng, Kết luận 12-KL/TW tiếp tục khẳng định chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, Bộ trưởng nêu rõ, việc tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và nhịp nhàng giữa các cấp, ngành, địa phương và tổ chức đoàn thể có vai trò rất quan trọng để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao (thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) và các ngành cần tiếp tục phát huy vai trò trong nghiên cứu, tham mưu, điều phối, hướng dẫn và đôn đốc triển khai các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và địa phương để triển khai hiệu quả Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm là: Phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đẩy mạnh các giải pháp phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào đóng góp cho phát triển đất nước; triển khai các biện pháp tổng thể để hỗ trợ kiều bào có địa vị pháp lý vững chắc, nhưng đồng thời tuân thủ pháp luật sở tại; đổi mới, hoàn thiện các chính sách, quy định để tạo thuận lợi cho bà con về nước làm việc, đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng và triển khai các chính sách nhằm củng cố, phát triển các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để làm cầu nối giúp kiều bào hướng về đất nước;…

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ, công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại, do đó việc quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước là một trong những nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này.

Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi, nhất là các chủ trương, định hướng và nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước đặt ra đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP trong đơn vị, cơ quan phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án, chương trình và vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa bàn, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất và hiệu quả của Nhà nước, sự đồng thuận và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, đóng góp quan trọng vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài
Chiều 13/6, đoàn công tác của Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về công tác kiều bào tại cơ quan Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNVNONN) TP.HCM.
Quảng bá ngôn ngữ Việt trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài Quảng bá ngôn ngữ Việt trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài
Dự án “Hãy nói tiếng nói người Việt trên thế giới” được tổ chức nhằm khích lệ sự tự tôn dân tộc trong bối cảnh hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và y học cổ truyền Việt, nâng cao năng lực ngôn ngữ Việt cho thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
In bài viết

Truyền hình