Ngày 15/11, Quốc hội đã đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới cấp cho công dân Việt Nam.
Từ 15/9 hộ chiếu mẫu mới sẽ in thêm thông tin nơi sinh Từ 15/9 hộ chiếu mẫu mới sẽ in thêm thông tin nơi sinh
Từ ngày 3/10, đơn xin thị thực sang Mỹ dùng hộ chiếu mẫu mới phải có bị chú về nơi sinh Từ ngày 3/10, đơn xin thị thực sang Mỹ dùng hộ chiếu mẫu mới phải có bị chú về nơi sinh
Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới
Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mới (Ảnh minh họa).

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vào chiều 15/11. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 6 luật và 13 nghị quyết.

Một trong những nội dung đáng chú được nêu trong Nghị quyết là việc Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi khoản 3, Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nghị quyết của Quốc hội cũng đồng ý áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên.

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Ngoài ra, Quốc hội cũng tán thành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 trong thời gian sớm nhất.

Riêng về chính sách thu nhập tăng thêm, Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 nhưng cần tính toán, cân đối để không vượt mức tối đa theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Đức nối lại việc cấp thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam Đức nối lại việc cấp thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam
Phần Lan xem xét cấp lại visa trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có bổ sung nơi sinh Phần Lan xem xét cấp lại visa trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có bổ sung nơi sinh
In bài viết

Truyền hình