UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2022 cho toàn tỉnh là 3.000 hộ, trong đó khu vực đồng bằng giảm 221 hộ; khu vực miền núi giảm 2.779 hộ.
Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,23% Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,23%
Sóc Trăng: Triển khai vận động xây dựng mái ấm cho gần 2.000 hộ nghèo Sóc Trăng: Triển khai vận động xây dựng mái ấm cho gần 2.000 hộ nghèo

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao; tổng hợp số lượng, danh sách hộ có khả năng thoát nghèo của từng địa phương báo cáo ỦBND tỉnh. Cùng với đó, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhận hộ thoát nghèo năm 2022 đảm bảo đúng quy định, chính xác, phản ánh đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo trong năm 2022
Đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phước Sơn dần khởi sắc nhờ các chương trình đầu tư khá đồng bộ - ảnh baoquangnam.vn

Các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh căn cứ nhiệm vụ và địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đạt chỉ tiêu giao.

Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo trong năm 2022
Đường sá ở xã Phước Lộc đã được đầu tư cứng hóa, bê tông đến tận thôn xóm - ảnh: baoquangnam.vn

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổng hợp số lượng và danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo theo chỉ tiêu giao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 31/3/2022; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương có số lượng hộ nghèo nhiều, tỷ lệ hộ nghèo cao thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.

Năm 2021 toàn tỉnh Quảng Nam có 118 xã/194 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 60,8%, vượt 02 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đề ra. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, đến nay số hộ nghèo còn 19.279 hộ, tỷ lệ 4,45% (năm 2021 giảm 3.098 hộ so với 2.000 hộ của kế hoạch năm 2021).
Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 : Đòn bẩy thu hút khách du lịch Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 : Đòn bẩy thu hút khách du lịch
AAV hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà do thiên tai tại huyện Nam Giang (Quảng Nam) AAV hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà do thiên tai tại huyện Nam Giang (Quảng Nam)

In bài viết

Truyền hình