Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII, nhiều ý kiến quan tâm các vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho “ý Đảng hợp lòng dân," góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng
Cộng đồng Việt Nam tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Cộng đồng Việt Nam tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được công bố lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân từ ngày 20/10 đến ngày 10/11/2020.

Đây là lần xin ý kiến nhân dân rộng rãi nhất vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân vào công việc hệ trọng của đất nước.

Các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân rất phong phú, đề cập các nội dung quan trọng về định hướng phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội, khoa học, công nghệ... đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đa số ý kiến đánh giá các báo cáo được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước.

Nội dung dự thảo các báo cáo thể hiện khách quan những thành tựu, hạn chế; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân về tất cả các lĩnh vực được thể hiện trong các nhóm vấn đề lớn.

Nhiều ý kiến quan tâm các vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, nhiều ý kiến quan tâm các vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho “ý Đảng hợp lòng dân", góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, đa số ý kiến đề nghị cần đánh giá thẳng thắn hơn về công tác cán bộ, nhất là công tác quản lý, đánh giá, giám sát cán bộ, đảng viên có chức vụ; nhấn mạnh hơn nữa đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chỉ rõ những sơ hở, bất cập, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý cán bộ, bởi đây là một trong những điểm hạn chế lớn nhất, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa, biến chất, vi phạm pháp luật của cán bộ lãnh đạo.

Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị nên đề cập nhiều hơn tới việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước các cấp, từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới.

Dự thảo các văn kiện cần nhấn mạnh việc thường xuyên kiện toàn các cấp ủy, tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Bí thư chi bộ, kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất.

Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật về vai trò lãnh đạo và hoạt động của Đảng; tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, thực hiện tốt các biện pháp để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, luật pháp về quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước; làm rõ cơ chế Đảng lãnh đạo và mối quan hệ Đảng-Nhà nước-nhân dân, đảm bảo cân đối các thành tố trong sự phát triển chung.

Trên cơ sở tổng kết lý luận, thực tiễn qua 35 năm đổi mới, các dự thảo báo cáo đã thể hiện nhiều điểm mới, nhiều nhận định sâu sắc, phản ánh tư duy, tầm nhìn mới, nhìn xa, trông rộng, trong đó điểm nhấn là dự thảo lần này nhiều lần nhắc đến "khát vọng phát triển đất nước''.

Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX đến nay là quá trình đầy gian lao, thử thách nhưng chúng ta đã vượt qua, nhất là những năm cuối của nhiệm kỳ này.
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề rất quan trọng góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề rất quan trọng góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng
Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Cộng đồng Việt Nam tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Cộng đồng Việt Nam tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII
Ngày 11/11, Hội nghị công bố và lấy ý kiến đóng góp của kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở Lào vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, Lào.
In bài viết