Với ngân sách năm 2020, Quốc hội vừa phê duyệt mức chi thường xuyên gần 480.000 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 220.000 tỷ, chi trả nợ lãi 115.400 tỷ (gần 5 tỷ USD) và các khoản chi khác 20.300 tỷ đồng. 
quoc hoi duyet chi gan 5 ty usd tra no lai trong ngan sach nam 2020 Đề xuất không để xe dưới hầm chung cư của Đại biểu Quốc hội gây chú ý
quoc hoi duyet chi gan 5 ty usd tra no lai trong ngan sach nam 2020 Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020
quoc hoi duyet chi gan 5 ty usd tra no lai trong ngan sach nam 2020 Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

Sáng nay (14/11), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020. Kết quả, có 437/440 đại biểu Quốc hội (chiếm tỷ lệ 90,48%) tán thành thông qua Nghị quyết.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2020 là hơn 851.768 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 660.531 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.069.568 tỷ đồng, trong đó dự toán 367.709 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Về ngân sách chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 14.600 tỷ đồng. Quốc hội quyết định năm 2020 chi trả nợ lãi 115.400 tỷ, chi thường xuyên 479.787, 222 tỷ, chi đầu tư phát triển 220.000 tỷ.

quoc hoi duyet chi gan 5 ty usd tra no lai trong ngan sach nam 2020
Đại biểu Quốc hội biểu quyết sáng 14/11 (Ảnh: Như Ý/Tiền Phong).

Quốc hội đồng ý phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng bộ, cơ quan trung ương; phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu và phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Quốc hội cũng tán thành với mức bội thu, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ cũng có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2019; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

quoc hoi duyet chi gan 5 ty usd tra no lai trong ngan sach nam 2020
Kết quả biểu quyết sáng 14/11 (Ảnh: Nhân Dân).

Chính phủ cũng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Trước ngày 30/11/2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đồng thời, trước ngày 31/12/2019, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ theo thẩm quyền, đồng thời quy định rõ về công tác giám sát và kiểm toán việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

In bài viết

Truyền hình