Công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có nhiều mục tiêu quan trọng. Đó là tranh thủ các nguồn lực kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ... từ các tổ chức PCPNN góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển nhiều mặt kinh tế, xã hội. Đồng thời cũng là kênh để giới thiệu, quảng bá đất nước, con người Việt Nam xưa và nay tới nhân dân thế giới.
In bài viết

Truyền hình