Trả lời phỏng vấn tạp chí Thời Đại về góp ý cho Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp hữu nghị) lần thứ IX, ông Trần Đắc Lợi – nguyên Phó chủ tịch Liên hiệp hữu nghị, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về đối ngoại và kiều bào, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh là: Củng cố, nâng cao hiệu quả bộ máy, tổ chức; Nâng cao hiệu quả chính trị trong công tác chuyên môn và Giáo dục nhận thức quốc tế của quần chúng nhân dân.
Ba nhiệm vụ trọng tâm

Ông Trần Đắc Lợi – nguyên Phó chủ tịch Liên hiệp hữu nghị, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về đối ngoại và kiều bào, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam

PV: Xin ông cho biết nhận xét của mình về các kết quả công tác mà Liên hiệp hữu nghị và các đơn vị thành viên đã đạt được trong thời gian qua?

Ông Trần Đắc Lợi: Tôi thấy rằng, tình hình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hiện nay đứng trước rất nhiều thách thức và khó khăn, trong đó nhiều khó khăn khách quan như khó khăn về kinh phí, biên chế, chế độ chính sách cho cán bộ, các điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ cán bộ các tổ chức thành viên của Liên hiệp hữu nghị các cấp thì về kinh nghiệm cũng như kiến thức đối với công tác đối ngoại nhân dân còn chưa đồng đều, lãnh đạo còn thiếu… Tuy nhiên, trước những khó khăn ấy, Liên hiệp hữu nghị thời gian qua vẫn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu cơ bản đặt ra. Đó là tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển được mạng lưới quan hệ với các tổ chức bạn bè, đối tác quốc tế. Bên cạnh đó, các hội thành viên thường xuyên có các hoạt động thiết thực để duy trì các mối quan hệ đối tác đó.

Liên hiệp hữu nghị đã đóng vai trò tích cực trong công tác phi chính phủ nước ngoài. Vận động viện trợ phi chính phủ cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, hậu quả thiên tai, biến đổi khí hậu, hỗ trợ vùng miền khó khăn… giúp cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước ta. Đất nước ta đã trở thành một nước có thu nhập trung bình trên thế giới nhưng vẫn duy trì được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ là một thành tích đáng kể.

Thời gian qua, Liên hiệp hữu nghị cũng đã tham gia đóng góp tích cực đối với các hoạt động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Trong đó, việc làm thiết thực nhất là giới thiệu, truyên truyền lập trường của Việt Nam, vận động bạn bè quốc tế ủng hộ lập trường Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông.

Các tổ chức thành viên của Liên hiệp hữu nghị cũng tham gia vào các diễn đàn, các hội nghị quốc tế để có sự đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, chống lại lực lượng thù địch chống phá Việt Nam, bảo vệ hình ảnh, vị thế đất nước tại các diễn đàn quốc tế.

Có nhiều hoạt động, nhiều sản phẩm nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức; công cụ thông tin như tạp chí Thời Đại đã có các ấn phẩm, trang tin bằng nhiều thứ tiếng đưa các thông tin đến đông đảo bạn đọc quốc tế và trong nước góp phần tạo được nhận thức đúng đắn tình hình Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Ba nhiệm vụ trọng tâm
Câu lạc bộ Cựu du học sinh Việt-Mỹ Hà Nội (trực thuộc Hội Việt-Mỹ) đã đóng góp 300.000 khẩu trang tặng nhân dân Hoa Kỳ chống COVID-19.

PV: Nhiều năm công tác trong lĩnh vực đối ngoại, ông có kỳ vọng hay góp ý gì cho Đại hội đảng bộ Liên hiệp hữu nghị lần này cũng như công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới?

Ông Trần Đắc Lợi: Theo tôi, nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ nhiệm kỳ tới là vấn đề bàn làm sao tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ của Liên hiệp hữu nghị.

Tình hình mới đặt ra các yếu tố mới. Trong thời gian vừa qua, hệ thống các thành viên của Liên hiệp hữu nghị đã có sự phát triển rất nhanh về số lượng cả ở trung ương lẫn địa phương. Trong thời gian tới, hoạt động của các thành viên ở trung ương cần phải đồng đều mới triển khai được đầy đủ các nhiệm vụ của mình.

Tóm lại, theo tôi trong thời gian tới cần chú trọng, củng cố lại hệ thống của tổ chức thành viên của Liên hiệp. Trong đó, việc rà soát sắp xếp lại, củng cố lại nhân sự làm sao các tổ chức thành viên của Liên hiệp cả ở trung ương lẫn địa phương hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Đối với cơ quan thường trực của Liên hiệp cần phải quan tâm cả số lượng và chất lượng.

Nhiệm vụ đặt ra với Đảng bộ Liên hiệp trong thời gian tới là tập trung từ khâu tuyển dụng đến đào tạo bồi dưỡng để cán bộ đảm bảo được khả năng triển khai các nhiệm vụ. Đây không phải là việc có thể làm một sớm một chiều bởi vì nó là vấn đề cả một quá trình và cần giải pháp tích cực, mạnh mẽ hơn. Điều rất quan trọng là đội ngũ làm cán bộ chuyên trách của cơ quan thường trực Liên hiệp hữu nghị cần phải nhận thức được rất đầy đủ các yêu cầu, đặc điểm của công tác đối ngoại nhân dân.

Ba nhiệm vụ trọng tâm
Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và CLB cựu sinh viên VN tại Cuba trao hơn 1,5 tỷ đồng giúp nhân dân Cuba chống COVID-19

Trọng tâm thứ hai là đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hữu nghị; một trong những yêu cầu luôn luôn đặt ra là nâng cao hơn nữa hiệu quả chính trị trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Bởi vì bản chất của công tác đối ngoại nhân dân là chinh phục trái tim, làm cho bạn bè quốc tế nhân dân các nước hiểu đúng về Việt Nam.

Hiểu về đường lối chính sách của chúng ta, hiểu về bản chất tiến bộ, nhân văn của chế độ, tính đúng đắn trong đường lối của chúng ta từ đó đồng tình với các mục tiêu tốt đẹp của chúng ta. Từ xưa tới nay các tầng lớp nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ chúng ta không phải vì chúng ta là đất nước giàu mạnh.

Chúng ta cần tự làm cho mình giàu mạnh nhưng mà chúng ta chỉ tranh thủ nhận được sự đoàn kết ủng hộ của bạn bè quốc tế nếu họ thấy chúng ta xứng đáng. Có nghĩa là con đường của chúng ta đi là con đường đúng đắn, là lẽ phải, là chân lý, là chính nghĩa. Hành động của chúng ta hợp đạo lý và các giá trị tiến bộ, nhân văn của nhân loại. Tuyên truyền làm sao để họ (bạn bè quốc tế - PV) cũng mong ước chính mình như thế. Chúng ta đang làm những việc mà họ mong ước cho chính xã hội của họ.

Ngày nay, mục tiêu của chúng ta là xây dựng một xã hội theo XHCN, với mục tiêu xây dựng một chế độ của dân do dân, vì dân. Chính sách đối ngoại của chúng ta là làm cho bạn bè hiểu được các giá trị tinh thần của những điều đó để họ chia sẻ ủng hộ.

Từ đó, các cuộc tiếp xúc đối ngoại, các hoạt động đối ngoại, các thông tin đối ngoại đều nhắm vào các mục tiêu làm cho bạn bè có nhận thức về Việt Nam theo hướng tích cực từ đó có sự đồng tình ủng hộ đoàn kết với chúng ta. Đó chính là nâng cao hiệu quả chính trị trong hoạt động đối ngoại.

Ba nhiệm vụ trọng tâm
VUFO trao 30 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Một vấn đề cần được Liên hiệp hữu nghị chú trọng nữa là giáo dục nhận thức quốc tế của quần chúng nhân dân. Trước đây, công tác quan hệ đối ngoại chủ yếu tập trung vào một số cơ quan, tổ chức. Ngày nay, đất nước ta hội nhập, không chỉ hội kinh tế mà cả hội nhập về văn hóa, là sự kết nối thông tin thậm chí kết nối cả về con người. Hiện nay, người nước ngoài sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam rất nhiều. Họ tiếp xúc với chúng ta thường ngày nên công tác đối ngoại nhân dân diễn ra khắp nơi từ người dân, từ cơ sở trở lên. Một vấn đề đối nội cũng sẽ có thể trở thành đối ngoại, một hành động của một cá nhân có thể tác động đến nhận thức của cả xã hội và cộng đồng quốc tế.

Bởi những yếu tố trên nên tôi cho rằng, thời kỳ này vai trò nòng cốt của Liên hiệp hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân không còn giới hạn trong quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp hữu nghị với các đoàn thể nhân dân khác trong công tác đối ngoại Nhà nước mà còn tham gia tích cực vào việc giáo dục nhận thức, định hướng cho toàn dân tham gia hoạt động đối ngoại. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay đặc biệt sự phát triển của mạng xã hội, rồi sự thâm nhập các nguồn thông tin từ bên ngoài thì công tác giáo dục nhận thức, định hướng cho toàn dân tham gia hoạt động đối ngoại là vô cùng cần thiết.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

PV: Thưa ông, vừa qua đất nước ta đã đạt thành tích đáng tự hào trong công tác phòng, chống dịch Covid 19, đây được cho là kết quả nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân. Chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch, ông đánh giá thế nào về vai trò của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam trong kết quả trên?

Ông Trần Đắc Lợi: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam và các Hội thành viên đã chủ động có nhiều sáng kiến rất có ý nghĩa, tổ chức quyên góp ủng hộ các bạn bè các nước bằng cả tinh thần và vật chất với những hành động thiết thực như là ủng hộ khẩu trang, ủng hộ tiền, chia sẻ với các nước bạn trên thế giới kinh nghiệm phòng chống dịch.

Những việc làm ý nghĩa này làm lan tỏa truyền thống nhân ái, tình đoàn kết quốc tế, thủy chung của nhân dân Việt Nam đối với thế giới. Điều đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, sự tin cậy của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Tôi rất mong và tin rằng, bằng kinh nghiệm và truyền thống này thì Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các hội thành viên sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh trên trong thời gian tới.

Đại hội Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam lần thứ IX sẽ khai mạc vào ngày 16/7 Đại hội Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam lần thứ IX sẽ khai mạc vào ngày 16/7

Đại hội Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào ngày ...

In bài viết

Truyền hình