TĐO - Chiều 9/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội sẽ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị giai đoạn 2018-2021”.

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Qua đó nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại của mỗi cơ quan, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, đóng góp cho việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và VUFO tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai bên, dựa trên nguyên tắc chủ động, tích cực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại. Thông tin, tài liệu, nội dung phối hợp giữa Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và VUFO tuân thủ các nguyên tắc và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Lễ ký kết sẽ đánh dấu bước khởi đầu mới cho sự phối hợp chặt chẽ đó giữa VUFO và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội trong giai đoạn tới, trong đó sẽ tập trung vào một số nội dung như trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại phù hợp, phối hợp giữa các nhóm Nghị sỹ Hữu nghị của Quốc hội.

Thùy Linh

Truyền hình