Đó là nội dung xuyên suốt được thảo luận, thống nhất tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới do Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức chiều 29/6, tại Hà Nội.
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

4 nhóm nhiệm vụ lớn

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã nêu một số kết quả tồn tại, hạn chế trong công tác NVNONN thời gian qua và những điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP. Theo đó, tại Kết luận 12-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW về công tác đối với NVNONN; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

“Đây là lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng NVNONN được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với bà con ta ở nước ngoài với vai trò là “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần mới trong đường lối Đại hội XIII của Đảng đối với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết.

Triển khai toàn diện, mạnh mẽ hơn trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Tào Đạt

Về 6 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận 12-KL/TW, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ lớn với những điểm mới. Cụ thể, công tác đại đoàn kết tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào NVONN.

Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW chỉ rõ: Công tác NVNONN nói chung và công tác đại đoàn kết đối với NVNONN ngày càng được ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm và chú trọng triển khai.

Về công tác hỗ trợ cộng đồng, bao gồm hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở sở tại và hỗ trợ bà con giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có 3 nội dung đáng chú ý. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, việc triển khai biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta, nhất là ở những địa bàn khó khăn, có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và hòa nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Điều này thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN.

Cùng với yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh…, xử lý triệt để, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật sở tại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh nội dung đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức dạy và học tiếng Việt; tăng cường hợp tác với nước sở tại thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại những địa bàn có đông người Việt sinh sống; nghiên cứu đầu tư, xây dựng trung tâm văn hóa của người Việt tại các địa bàn này; nghiên cứu lựa chọn Ngày tôn vinh tiếng Việt hằng năm.

Về công tác vận động cộng đồng, bao gồm phát huy nguồn lực của kiều bào và thông tin đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin, việc hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; giải quyết nhu cầu chính đáng của kiều bào ta liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật và tinh thần của Nghị quyết 36-NQ/TW.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, về tư duy, cần coi kiều bào vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của công tác này; về nội dung, kịp thời thông tin về tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến bà con kiều bào, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc về tình hình đất nước; về phương thức, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng.

Đối với cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy làm công tác NVNONN, có 2 nội dung đáng chú ý là hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác NVNONN; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác NVNONN

Nhằm cụ thể hóa và triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP với 4 điểm đáng chú ý.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, bên cạnh việc bám sát Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW, Nghị quyết 169/NQ-CP đã cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về việc “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn” công tác NVNONN.

Về nội dung, 9 nhiệm vụ và giải pháp đã đề cập mọi mặt của công tác người Việt Nam ở nước ngoài như công tác đại đoàn kết, vận động, hỗ trợ bà con kiều bào. Về phương thức, chú trọng hơn việc áp dụng những thành tựu về công nghệ vào quá trình triển khai như đổi mới và đa dạng hóa việc tập hợp ý kiến đóng góp của kiều bào, linh hoạt kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến; đa dạng hóa hình thức dạy và học tiếng Việt, chú trọng hình thức trực tuyến; đa dạng hóa phương thức chuyển tải thông tin, trong đó chú trọng việc duy trì và phát triển nội dung trên nền tảng số. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ thể tham gia công tác NVNONN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, các nhiệm vụ, giải pháp đã huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó phát huy vai trò vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của người Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai công tác vận động, tập hợp cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, dạy và học tiếng Việt, thông tin đối ngoại...

Các nhiệm vụ và giải pháp nhấn mạnh hơn việc hoàn thiện và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác này. Nghị quyết 169/NQ-CP đã cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận 12-KL/TW về việc thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào ta ở nước ngoài thông qua các giải pháp hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở nước sở tại. Nghị quyết 169/NQ-CP tập trung vào hai đột phá trong công tác NVNONN thời gian tới là "Đại đoàn kết dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước".

Những giải pháp trong Nghị quyết 169/NQ-CP nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong Kết luận 12-KL/TW như: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lực lượng thực hiện công tác ở trong và ngoài nước; tăng cường các biện pháp phát huy nguồn lực của kiều bào như trao quyền tự chủ hơn nữa cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước trực tiếp tham gia thu hút, sử dụng nguồn chất xám kiều bào; phát huy vai trò của kiều bào trong việc nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước…

Triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Tào Đạt

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 8 tham luận của một số ban, bộ, ngành, địa phương tập trung nêu rõ một số vấn đề trọng tâm được nêu trong Kết luận 12, Nghị quyết 169 và kế hoạch triển khai thời gian tới như: Biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với NVNONN; Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng NVNONN thời gian tới; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; biện pháp phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thể hiện sự đồng tình với các ý kiến tham luận tại Hội nghị và nội dung tham luận của các cơ quan trong Kỷ yếu Hội nghị. Trên cơ sở ý kiến trao đổi của các đại biểu, Bộ trưởng chia sẻ một số vấn đề trong quán triệt tinh thần, chủ trương, định hướng lớn của Kết luận 12 và Nghị quyết 169.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Ngoại giao mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các địa phương để triển khai hiệu quả Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ.

Bộ trưởng dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng”, và tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý thống nhất và hiệu quả của Nhà nước, sự đồng thuận và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, việc triển khai Nghị quyết 36, Chỉ thị 45, Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, đóng góp quan trọng vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ra mắt Ban Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận Ra mắt Ban Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận
Ngày 16/6, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị ra mắt Ban Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận.
Tạo tiền đề triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về người Việt Nam ở nước ngoài Tạo tiền đề triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới sẽ diễn ra trong ngày mai 29/6/2022 tại Hà Nội. Trước thềm Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Ngô Trịnh Hà đã chia sẻ với cơ quan báo chí thông tin về Hội nghị và công tác phối hợp, triển khai thực hiện Kết luận 12 và Nghị quyết 169 thời gian tới.
In bài viết

Truyền hình