Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:00 | 03/09/2021 GMT+7

Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

aa
Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Tăng cường công tác truyền thông chống dịch Covid-19 với thông điệp Tăng cường công tác truyền thông chống dịch Covid-19 với thông điệp "Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài"
Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chỉ đạo, định hướng đã ban hành trong Kế hoạch số 3235/KH-BTTTT ngày 23/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, mới đây, Tiểu ban Truyền thông - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã triển khai Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp "Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài".
Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM
Tân Chủ tịch TP HCM ông Phan Văn Mãi đảm nhận chức Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM cùng với 12 phó ban.
Chú thích ảnh
Các phóng viên tác nghiệp tại lễ khởi động Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh ngày 19/6. Ảnh minh họa: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Theo Quyết định trên, Tiểu ban hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Thành viên Tiểu ban và Tổ công tác giúp việc Trưởng Tiểu ban trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân của các Thành viên Tiểu ban.

Tiểu ban họp, thảo luận dưới sự chủ trì của Trưởng Tiểu ban để quyết định định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và việc tổ chức triển khai thực hiện; mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và tăng cường phối hợp giữa các Thành viên Tiểu ban, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thành viên Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Tiểu ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng Tiểu ban về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; bảo đảm duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên 24/24; kịp thời báo cáo Trưởng Tiểu ban về nội dung công việc được phân công theo định kỳ hoặc khi có tình huống đột xuất.

Phạm vi giải quyết công việc của các Thành viên Tiểu ban phải theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công và quy định tại Quy chế này.

Cũng theo Quyết định nêu trên, Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Tiểu ban và công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc; phân công nhiệm vụ các Phó Trưởng Tiểu ban, các Thành viên Tiểu ban.

Đồng thời, Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Tiểu ban; chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của Tiểu ban với Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm chỉ đạo các Thành viên Tiểu ban, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc điều phối, phối hợp giữa các Thành viên Tiểu ban, phối hợp với các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Quyết định nêu rõ, trách nhiệm của Phó Trưởng Tiểu ban là giúp Trưởng Tiểu ban trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tiểu ban theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Tiểu ban về kết quả thực hiện.

Phó Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm thay mặt Trưởng Tiểu ban giải quyết công việc được Trưởng Tiểu ban phân công; triệu tập, chủ trì họp hoặc lấy ý kiến các thành viên Tiểu ban để thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh hoặc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Tiểu ban giao; chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Tiểu ban phân công bằng bộ máy, nguồn lực của cơ quan, tổ chức mình.

Các Thành viên Tiểu ban có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Tiểu ban phân công và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các thành viên khác của Tiểu ban, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo Trưởng Tiểu ban về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, kiến nghị giải pháp đối với những vấn đề phát sinh.

Quyết định ghi rõ thành lập Tổ công tác giúp việc Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm tham mưu, giúp Trưởng Tiểu ban thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Trưởng Tiểu ban. Cụ thể, xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo kết luận, chỉ đạo và phân công của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia; tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công; phối hợp với các Tiểu ban khác thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và của Tiểu ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tiểu ban; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban; sử dụng công nghệ để điều hành, triển khai các nhiệm vụ được nhanh chóng, kịp thời; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Tiểu ban phân công.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ về chế độ họp và báo cáo; quan hệ phối hợp công tác và danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Tiểu ban Truyền thông cũng ký Quyết định Số 02/KH-TBTT về Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp "Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài" cho tuần 36 từ ngày 30/8 đến 6/9/2021 và Kế hoạch số 03/KH-TBTT về thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Các kế hoạch chỉ rõ, cần phải huy động các lực lượng truyền thông (báo chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, trang tin điện tử, mạng xã hội, mạng viễn thông, các công nghệ hỗ trợ...) để tạo đồng thuận, đoàn kết toàn dân chống dịch, tin tưởng ủng hộ các giải pháp mạnh, tăng cường của Chính phủ, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh để giải quyết và tham mưu giải quyết, kiến nghị những giải pháp mới nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các lực lượng truyền thông cần cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời, chính xác, nhất là các thông tin thiết thực, giúp nhân dân đảm bảo sinh hoạt thiết yếu, được chăm sóc sức khỏe, không gây hoang mang, lo lắng nhưng cũng không gây tâm lý chủ quan trước dịch bệnh. Báo chí, truyền thông trực tiếp tham gia chống dịch, lấy việc thông tin, hướng dẫn, góp ý giải pháp chống dịch hiệu quả, ổn định đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân làm mục tiêu lớn nhất.

Tăng cường công tác truyền thông chống dịch Covid-19 với thông điệp Tăng cường công tác truyền thông chống dịch Covid-19 với thông điệp "Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài"
Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chỉ đạo, định hướng đã ban hành trong Kế hoạch số 3235/KH-BTTTT ngày 23/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, mới đây, Tiểu ban Truyền thông - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã triển khai Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp "Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài".
Thủ tướng kiểm tra đột xuất, chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống dịch tại các ‘pháo đài’ Thủ tướng kiểm tra đột xuất, chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống dịch tại các ‘pháo đài’
Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại các xã, phường, thị trấn ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, trong ba ngày vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã cùng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy, kiểm tra trực tuyến về công tác phòng chống dịch từ phòng làm việc của Thủ tướng để kết nối tới 2.594 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn thuộc 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM
Tân Chủ tịch TP HCM ông Phan Văn Mãi đảm nhận chức Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM cùng với 12 phó ban.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,8 năm do COVID-19

Tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,8 năm do COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận sau khi Covid-19 bùng phát, tuổi thọ trung bình người dân toàn cầu giảm 1,8 năm, còn 71,4 tuổi.
20.000 trẻ và 627 thanh niên được hỗ trợ trong ứng phó với COVID-19

20.000 trẻ và 627 thanh niên được hỗ trợ trong ứng phó với COVID-19

Ngày 24/5, tại Hà Nội, tổ chức Save the Children International (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em), Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh (HCWA) và Trung tâm hỗ trợ giá trị bản địa và môi trường bền vững (CHIASE) đã tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên và trẻ em trong ứng phó với COVID-19”.
Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.

Các tin bài khác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mong mỏi chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mong mỏi chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến văn hóa, nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Báo Nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Đôi giày cũ mòn giữa cái lạnh trời Âu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đôi giày cũ mòn giữa cái lạnh trời Âu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều người dùng mạng xã hội đã có những bài viết chia sẻ kỷ niệm với ông, đồng thời bày tỏ sự kính trọng, niềm tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/7/2024): Kim Ngưu sẽ tích góp được một khoản khá lớn trong tuần này

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/7/2024): Kim Ngưu sẽ tích góp được một khoản khá lớn trong tuần này

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/7/2024) Chòm sao này sẽ có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những đóng góp của mình cho công ty. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục tiến về phía trước.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 22/7/2024: Bạch Dương tràn đầy năng lượng ngày đầu tuần

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 22/7/2024: Bạch Dương tràn đầy năng lượng ngày đầu tuần

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 22/7/2024 Bạch Dương ngập tràn ý chí chiến đấu trong thời điểm này bạn sẽ chẳng chịu thua bất cứ ai.
Đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá trong vùng nguy hiểm

Đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá trong vùng nguy hiểm

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn số 702/ĐĐ-ƯPKP ngày 20/7/2024 gửi Sở NN&PTNT các tỉnh/TP Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định về việc đảm bảo an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sáng 19/7/2024, tại TP Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 - 2024.
Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Sáng 17/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn, đã chính thức nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS).
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Phiên bản di động