Đó là tinh thần chính của Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết ngày 9/9 tại Hà Nội.
Tiếp tục nâng cao vai trò của đối ngoại nhân dân trong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Tiếp tục nâng cao vai trò của đối ngoại nhân dân trong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân

Chương trình phối hợp công tác giữa hai tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, sự phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Hội Người cao tuổi Việt Nam. Tăng cường sự tham gia và phát huy vai trò của Hội Người cao tuổi Việt Nam và người cao tuổi trong công tác đối ngoại nhân dân; thông qua kênh đối ngoại nhân dân để nâng cao uy tín, vai trò và vị thế của người cao tuổi và Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Chương trình cũng nhằm hỗ trợ và quản lý hoạt động huy động nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nguồn lực quốc tế khác trong lĩnh vực công tác người cao tuổi, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025 (Ảnh: Thu Hà).
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình ký kết chương trình Phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 (Ảnh: Thu Hà).

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề xuất hai cơ quan tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động trong từng năm.

Ông mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục chủ trì, tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và những người ngoài nước quan tâm, ủng hộ các hoạt động hỗ trợ công tác người cao tuổi, lồng ghép với việc thực hiện chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 của Chính phủ.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, việc ký kết chương trình phối hợp công tác là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, làm nền tảng hợp tác giữa hai tổ chức. Đây cũng là cơ hội để các cán bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam học tập, lĩnh hội những kinh nghiệm quý báu từ những người đi trước.

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).
Lễ ký kết chương trình Phối hợp công tác giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).

Bà nói: Với những nội dung hợp tác toàn diện, sâu rộng, hai cơ quan sẽ tăng cường hợp tác để thông tin đến bạn bè quốc tế về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam, về thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người.

Cũng như Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đơn vị thành viên sẽ nỗ lực để cụ thể hóa những nội dung trong chương trình hợp tác bằng những đề án, kế hoạch, triển khai các hoạt động cụ thể.

Trong giai đoạn 2022-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ phối hợp 3 lĩnh vực chính:

Một là, trong công tác thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đường lối đối ngoại của Việt Nam, về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của nhân dân ta với nhân dân thế giới, về công tác người cao tuổi, hoạt động Hội Người cao tuổi Việt Nam; Thông tin về kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam, về các sự kiện/hoạt động đối ngoại nổi bật, về đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên trang thông tin điện tử, các đơn vị báo chí của hai cơ quan.

Hai là, trong công tác nghiên cứu, tham mưu và nâng cao năng lực: Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá về thực trạng người cao tuổi Việt Nam qua đó có dữ liệu, căn cứ về người cao tuổi để đề xuất các chính sách phù hợp, hiệu quả; Chia sẻ thông tin với mục đích định hướng kế hoạch và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về công tác người cao tuổi; Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị với bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Phối hợp và tổ chức sự kiện, hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số; Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về công tác đối ngoại, xây dựng, quản lý và triển khai chương trình/dự án liên quan tới người cao tuổi cho cán bộ Hội Người cao tuổi Việt Nam;

Ba là, trong công tác vận động nguồn lực: Đề xuất các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hợp tác với nhân dân các nước, tăng cường vận động nguồn lực; Phối hợp và tổ chức các hoạt động tăng cường hợp tác quốc tế và xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, huy động nguồn lực để Hội Người cao tuổi Việt Nam triển khai thực hiện các chương trình, đề án, mô hình, nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện... vận động nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi…

Tạo diễn đàn và cách làm mới Tạo diễn đàn và cách làm mới
Hiệu quả thiết thực từ việc phối hợp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài Hiệu quả thiết thực từ việc phối hợp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài
In bài viết

Truyền hình