Nghệ An sẽ tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đổi mới của quê hương, đất nước; giới thiệu nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các giá trị đặc sắc của văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của các địa phương
Quảng bá Việt Nam - điểm đến an toàn, hấp dẫn tại Pháp và nhiều nước trên thế giới Quảng bá Việt Nam - điểm đến an toàn, hấp dẫn tại Pháp và nhiều nước trên thế giới
Quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện và giàu bản sắc tại Augsburg, Đức Quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện và giàu bản sắc tại Augsburg, Đức

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU về công tác thông tin đối ngoại năm 2022 vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành.

Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đổi mới của quê hương, đất nước
Nghệ An là cái nôi của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Hướng dẫn nêu rõ các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2022 trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, đối ngoại địa phương; các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại...

Trong đó, tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đổi mới của quê hương, đất nước; giới thiệu nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các giá trị đặc sắc của văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của các địa phương. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền mối quan hệ truyền thống với nước bạn Lào, các nước, các địa phương có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Nghệ An và các địa phương trong tỉnh.

Tuyên truyền những thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người của Việt Nam, nhất là những nỗ lực đảm bảo sức khỏe, tính mạng và an sinh cho người dân trong đại dịch COVID-19 với mục tiêu xuyên suốt "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Đồng thời, chủ động trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị công trình. Lồng ghép nội dung tôn vinh vào các hoạt động đối ngoại cấp cao, sự kiện quảng bá văn hóa... phát huy điểm tương đồng giữa Việt Nam và bạn bè, đối tác quốc tế về giá trị, lý tưởng cao cả mang tầm thời đại của Người. Triển khai có hiệu quả Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền, tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại; lồng ghép nội dung thông tin đối ngoại vào các hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Khai thác hiệu quả các phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội, kênh báo chí nước ngoài để chuyển tải thông điệp tích cực về đất nước, con người Việt Nam và Nghệ An.

Nghệ An: thăm, chúc tết các tổ chức, cá nhân tôn giáo Nghệ An: thăm, chúc tết các tổ chức, cá nhân tôn giáo
Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
In bài viết

Truyền hình