Hiện cả nước đã có 52 Liên hiệp Hữu nghị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng giai đoạn 2014 – 2018, có 8 Liên hiệp Hữu nghị mới được thành lập. Thông qua việc chủ động phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, nhiều Liên hiệp địa phương đã khẳng định được vai trò tích cực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân địa phương với nhân dân nhiều nước trên thế giới.
In bài viết

Truyền hình