Bạn đọc hỏi: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định là ngày, tháng, năm nào? Ủy ban bầu cử ở địa phương được thành lập như thế nào?
Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử
Bầu cử ĐBQH và đại diện HĐND vào ngày nào, thành lập Ủy ban bầu cử ra sao?
Ảnh minh họa

Thời gian bầu cử:

Theo Điều 5 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.

Về thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại diện HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 17/11/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14, trong đó quy định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Thành lập Ủy ban bầu cử cấp địa phương:

Theo Điều 21 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử) được thành lập để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp tương ứng.

Điều 22 của luật này nêu rõ: Chậm nhất là ngày 7/2/2021 (khoảng 105 ngày trước ngày bầu cử), UBND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp phải ra quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung.

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ 21 - 31 thành viên, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Danh sách Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tương tự, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử (ngày 7/2/2021), UBND cấp huyện, UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành, lập Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành, phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành, phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy ban bầu cử ở huyện), Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban bầu cử ở xã) để tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tương ứng.

Ủy ban bầu cử ở huyện có từ 11 -15 thành viên; Ủy ban bầu cử ở xã có từ 9 - 11 thành viên, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Danh sách Ủy ban bầu cử ở huyện, Ủy ban bầu cử ở xã phải được gửi đến Thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri Tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri
Đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, nêu ra khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Tập trung triển khai 9 nhiệm vụ liên quan tới bầu cử các cấp Tập trung triển khai 9 nhiệm vụ liên quan tới bầu cử các cấp
Trong thời gian tới, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ phối hợp với các cơ quan tập trung chỉ đạo triển khai 9 nhiệm vụ liên quan tới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải là những chuyên gia thật giỏi Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải là những chuyên gia thật giỏi
Các đại biểu Quốc hội chuyên trách phải là nòng cốt trong công tác xây dựng pháp luật cũng như việc giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong các ủy ban của Quốc hội phải có những chuyên gia thật giỏi làm nòng cốt, chính những chuyên gia đó là những người chuyên trách, chuyên nghiệp về những lĩnh vực mà họ được đảm nhiệm.
In bài viết

Truyền hình