Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trình bày dự kiến Kế hoạch của Chính phủ triển khai Kết luận số 19-KL/TW và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các giải pháp bảo đảm thực hiện.
Xác định 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sáng 3/11, đại diện Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trình bày dự kiến Kế hoạch của Chính phủ triển khai Kết luận số 19-KL/TW và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các giải pháp bảo đảm thực hiện.

Trên cơ sở các nội dung, định hướng nhiệm vụ được nêu tại Kết luận số 19-KL/TW và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội, dự kiến Kế hoạch của Chính phủ đã xác định một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện.

Kế hoạch xác định 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu

Thứ nhất, tổ chức quán triệt nội dung Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án của Đảng đoàn Quốc hội và Kế hoạch triển khai thực hiện của Chính phủ. Nhiệm vụ này được giao cho Bộ Tư pháp và các Bộ thực hiện ngay và hoàn thành trong tháng 11/2021.

Thứ hai, tập trung soạn thảo, xây dựng, trình các dự án, dự thảo đã có trong Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và 2022. Đây là nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện. Chính phủ giao trách nhiệm cho 9 bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án, dự thảo theo các Quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ về thực thiện Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và 2022 trình Quốc hội đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Thứ ba, tiếp tục tập trung nghiên cứu, rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các dự án, dự thảo đã được xác định trong Đề án của Đảng đoàn Quốc hội.

Theo đó, Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện rà soát, nghiên cứu tổng kết đánh giá thực tiễn pháp luật hiện hành, gắn với nhiệm vụ lập pháp, chuẩn bị các dự án, dự thảo. Trọng tâm là đánh giá đầy đủ về mức độ phù hợp, tính khả thi, hiệu quả thực tế, những nội dung bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh theo nội dung định hướng đã được xác định theo Đề án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, rà soát, tổng kết, đánh giá pháp luật, nếu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh theo nội dung định hướng đã được xác định theo Đề án, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện: Tiến hành lập đề nghị xây dựng dự án luật, pháp lệnh. Báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các năm 2022 hoặc đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các năm 2023 - 2026 thuộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, đổi mới tư duy trong nghiên cứu khoa học pháp lý cũng như tư duy lập pháp phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng thể chế, pháp luật trong giai đoạn hiện nay theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội, đồng thời, phục vụ việc xây dựng Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét ban hành.

Xác định 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật

Về giải pháp trọng tâm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chấp hành nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Quan tâm đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác này; chú trọng việc đề xuất xây dựng, trình các dự án luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn được xác định trong Đề án về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ này.

Chính phủ tập trung chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiên quyết không xem xét các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự án luật, dự thảo không bảo đảm chất lượng, thủ tục, thời hạn trình theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo rào soát, xử lý triệt để các quy định trái pháp luật, các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất; các quy định không còn phù hợp với thực tiễn, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch có hiệu quả; đồng thời, nghiên cứu đề xuất thí điểm quy định đối với những vấn đề cấp bách, cần thiết mà thực tiễn đã đặt ra trong bối cảnh tình hình mới.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án của Đảng đoàn Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ cũng như các giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của từng bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác xây dựng thể chế theo đúng yêu cầu của Chính phủ, ưu tiên tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, yêu cầu các địa phương tham gia, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong công tác xây dựng pháp luật.

Chú trọng ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý vào xây dựng pháp luật. Hiện đại hóa phương thức, phương tiện xây dựng pháp luật. Khai thác, ứng dụng thành tựu của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số để đổi mới phương pháp, rút ngắn quy trình, tiết giảm thời gian, nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý và thông qua các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

Chính phủ đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp tục phối hợp với Chính phủ ngay từ giai đoạn đầu trong công tác xây dựng pháp luật, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong quá trình nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan đã được xác định trong Đề án.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật, đặc biệt là phản biện các chính sách quan trọng trong các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Cải cách hành chính là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế Cải cách hành chính là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế
Tại kỳ họp Quốc hội mới đây, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội cho rằng giải pháp quan trọng, động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội lúc này là cải cách thủ tục hành chính.
Doanh nghiệp Hà Nội mong cải cách thủ tục hành chính triệt để hơn Doanh nghiệp Hà Nội mong cải cách thủ tục hành chính triệt để hơn
Tại "Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh dịch COVID-19" của Hà Nội, diễn ra ngày 6/11, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các kiến nghị, mong muốn chính quyền thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, để doanh nghiệp có thể tiếp cận thuận lợi với các nguồn lực hỗ trợ.
Hà Nội: 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm Hà Nội: 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Theo đó, 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm.
In bài viết

Truyền hình