UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.
Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi
Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 3896/UBND-KGVX ngày 03/9/2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức ngành giáo dục và y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt; đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động.

5816 img 6663
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ: Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có viên chức nghỉ hưu, nghỉ sinh hoặc ốm đau dài ngày (có xác nhận của bệnh viện và thời gian nghỉ ốm đau phải đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định) mà không thể tự bố trí viên chức hoặc chưa kịp tuyển dụng thay thế, phải kịp thời báo cáo danh sách, thời gian cụ thể viên chức nghỉ hưu, nghỉ sinh, ốm đau dài ngày về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành, thị) để có phương án sắp xếp, cân đối giữa các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong trường hợp cần thiết, được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) để kịp thời thay cho số viên chức này hoặc để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 02 buổi/ngày). Đồng thời, rà soát, đề xuất nhu cầu tuyển dụng với cơ quan có thẩm quyền xem xét tuyển dụng để thay thế cho số giáo viên và viên chức y tế còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế.

Đối với cấp học mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Thọ giao: Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phú Thọ: Hơn 27 nghìn học sinh huyện Lâm Thao vui hân hoan Khai giảng năm học 2020 - 2021 Phú Thọ: Hơn 27 nghìn học sinh huyện Lâm Thao vui hân hoan Khai giảng năm học 2020 - 2021

Hòa trong không khí vui tươi, hân hoan ngày Khai giảng năm học mới – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả ...

Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi

“Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm ...

Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, ...

In bài viết

Truyền hình