TĐO - Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định phê duyệt. Thử phác hoạ diện mạo báo chí trung ương và địa phương sau quy hoạch...

Đáng lưu ý trong Quy hoạch báo chí, các cơ quan báo in được sắp xếp theo hướng số lượng giảm. Tuy nhiên, mỗi cơ quan báo chí có thể nhiều ấn phẩm, gồm ấn phẩm chính và một số ấn phẩm khác.

Theo quy hoạch báo chí, tổ chức nào có báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí điện tử; khuyến khích các tạp chí có phiên bản điện tử và chuyển dần từ hình thức tạp chí in sang tạp chí điện tử.

Ban chấp hành Trung ương:

Theo quy hoạch báo chí, Ban chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản.

Trong đó, Báo Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

phac hoa dien mao bao chi trung uong dia phuong sau quy hoach
Thử phác hoạ diện mạo báo chí sau quy hoạch

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, theo quy hoạch, sau năm 2020 sẽ trở thành nòng cốt để hợp nhất các tạp chí thuộc các ban đảng Trung ương, để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện.

Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước:

Theo quy hoạch báo chí, mỗi cơ quan có một báo in và một tạp chí in.

Bộ, cơ quan ngang bộ:

Mỗi bộ, cơ quan ngang bộ có một báo in và một tạp chí in.

Trong đó, báo Quân đội Nhân dân và Báo Công an Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Các bộ ngành nếu tiếp nhận cơ quan báo thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp, đến hết năm 2020 được có tối đa hai cơ quan báo; đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Đáng lưu ý, riêng Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của công an 5 tỉnh, thành phố thành ấn phẩm của Báo Công an Nhân dân trong năm 2020.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Ở cấp tỉnh, thành:

Mỗi tỉnh, thành có một báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, một tạp chí in thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh.

Đến hết năm 2020, các tỉnh, thành phải làm xong việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Hà Nội và TP HCM đến 2020 còn tối đa 5 cơ quan báo in (không tính cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo) và hoàn thành việc sắp xếp còn một cơ quan theo đúng quy hoạch đến năm 2025.

Theo quy hoạch, mỗi tỉnh, thành có một đài phát thanh truyền hình. Mỗi đài chỉ có một kênh phát thanh, một kênh truyền hình quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền.

Riêng Đài Hà Nội và Đài TP HCM có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức, phạm vi thông tin, nên mỗi đài có tối đa 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền. Báo phát thanh, truyền hình cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đến năm 2020.

Tổ chức chính trị - xã hội trung ương:

Đối với Tổ chức chính trị - xã hội trung ương được có một báo in và một tạp chí in.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có một báo in trực thuộc Liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên.

Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có một báo in và một tạp chí in.

Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có một cơ quan tạp chí in.

Đến hết năm 2020, Trung ương Đoàn được có tối đa ba cơ quan báo in, đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch (còn một cơ quan).

phac hoa dien mao bao chi trung uong dia phuong sau quy hoach
Theo quy hoạch báo chí, tổ chức nào có báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí điện tử.

Đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ được có tạp chí điện tử; thể hiện đúng tính chất tạp chí, tránh tình trạng sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

Các báo điện tử hiện có thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thì sắp xếp lại theo hướng thay đổi cơ quan chủ quản, chuyển thành tạp chí cho phù hợp với quy hoạch hoặc ngừng hoạt động.

Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có một cơ quan tạp chí in.

Quân khu, quân chủng có 1 cơ quan báo in hoặc 1 cơ quan tạp chí in. Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan tạp chí in.

Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển một số báo điện tử chủ lực

Về cơ bản các báo điện tử tự cân đối tài chính.

Tuy nhiên, Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển một số báo điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài).

phac hoa dien mao bao chi trung uong dia phuong sau quy hoach Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Cùng tìm hiểu toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân ...

Lộ trình thực hiện quy hoạch báo chí

Đến hết năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch báo chí.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội Trung ương, các doanh nghiệp, đến hết năm 2020 được có tối đa 2 cơ quan báo; đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của công an 5 tỉnh, thành phố thành ấn phẩm của Báo Công an Nhân dân trong năm 2020.

Đến hết năm 2020, các tỉnh, thành phố hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Đặc biệt, TP Hà Nội và TP HCM, đến hết năm 2020, tối đa được có 5 cơ quan báo in (không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo); đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

phac hoa dien mao bao chi trung uong dia phuong sau quy hoach
Báo chí sẽ thế nào sau quy hoạch?

Đến hết năm 2019, các tổ chức ở Trung ương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Đến hết năm 2020, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tối đa được có 3 cơ quan báo in; đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Đến hết năm 2020, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hiện đang có báo phải chuyển thành tạp chí hoặc ngừng hoạt động; nếu giữ báo thì phải thay đổi cơ quan chủ quản theo quy định. Các tạp chí của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoạt động theo giấy phép đã được cấp; khi giấy phép hết hiệu lực thì thực hiện theo Luật Báo chí.

Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nếu có thay đổi mô hình tổ chức mà nhà nước không còn nắm quyền chi phối thì cơ quan báo chí trực thuộc phải chuyển đổi cơ quan chủ quản hoặc ngừng hoạt động.

Lộ trình thực hiện báo điện tử và tạp chí điện tử như theo lộ trình như đối với báo in, tạp chí in.

Quy hoạch giao Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan giúp việc Thủ tướng Chính phủ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo về công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, tạo sự đồng thuận triển khai thực hiện quy hoạch.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, các cơ quan chủ quản báo chí, tổng giám đốc, giám đốc, tổng biên tập các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Gấp rút triển khai quy hoạch báo chí thuộc Bộ TT&TT Hà Nội cần sắp xếp, quy hoạch báo chí Thủ đô theo đúng lộ trình Phổ biến đề án quy hoạch báo chí đến năm 2025
In bài viết

Truyền hình