Ngày 3/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.
Nhiều nỗ lực trong dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật Nhiều nỗ lực trong dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật
Trong năm 2022 đã có nhiều người khuyết tật (NKT) được dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế. Dự kiến đến năm 2023, Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam sẽ đặt hàng, hỗ trợ đào tạo cho khoảng 20.000 NKT và xây dựng, triển khai mô hình sinh kế, khởi nghiệp cho NKT.
Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
Trong bối cảnh tình hình mới ở khu vực và trên thế giới, hòa bình và an ninh đã trở thành mục tiêu, trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia, dân tộc và nhân loại, trong đó có Việt Nam và phụ nữ Việt Nam.
Chú thích ảnh
Hoạt động sản xuất tại Công ty Dệt may Eclat Việt Nam. Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN

Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên, người lao động trong hợp tác xã; nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Đề án phấn đấu đến năm 2030 củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 hợp tác xã, 10.000 tổ hợp tác được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác.

100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong hợp tác xã, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Đề án hướng đến mục tiêu tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của Đề án là tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường hợp tác quốc tế.

Đề án triển khai đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, hội viên, phụ nữ và người dân về chính sách liên quan hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

Đề án tư vấn, hướng dẫn hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm lao động nữ đáp ứng yêu cầu xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, lộ trình phát triển, mở rộng thành viên, tăng giá trị vốn góp điều lệ, doanh thu, lợi nhuận của các thành viên và hợp tác xã.

Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo hình thức tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; xây dựng mạng lưới các nữ lãnh đạo hợp tác xã; thí điểm sáng kiến "Mỗi hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành là một tổ chức kinh tế tập thể văn hóa, trách nhiệm cộng đồng".

Nâng vị thế cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu sổ Nâng vị thế cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu sổ
Nằm trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ dân tộc thiểu số phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc tự tạo lập thu nhập, làm chủ, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số
Kể từ khi thông qua Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc năm 2000, Việt Nam đã chứng tỏ là một thành viên tích cực, có trách nhiệm. Cụ thể, Việt Nam đã sớm hoàn thành tám mục tiêu được đề ra trong văn bản quan trọng này, nổi bật là thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ trong đời sống xã hội. Những kết quả ấn tượng của Việt Nam được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

In bài viết

Truyền hình