Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cấp Bộ Tư lệnh xác định: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; phát huy trách nhiệm của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đã được xác định trong kế hoạch năm 2021 gắn với triển khai thực hiện các chương trình, đề án của địa phương.
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phổ biến Luật Cảnh sát biển tới ngư dân tại xã đảo An Sơn BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phổ biến Luật Cảnh sát biển tới ngư dân tại xã đảo An Sơn
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” qua đó tuyên truyền, phố biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến ngư dân tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
Luật Cảnh sát biển Việt nam quy định về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của CSBVN Luật Cảnh sát biển Việt nam quy định về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của CSBVN
Bạn đọc hỏi: Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 quy định Cảnh sát biển Việt Nam được tuần tra, kiểm tra, kiểm soát như thế nào?
Đẩy mạnh việc thực hiện đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Tăng cường thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2020, thông qua công tác tuyên tuyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã giúp cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với Cảnh sát biển thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống vi phạm, tội phạm trên biển, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường trên các vùng biển được phân công.

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự, an toàn biển đảo diễn biến khó lường, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển ngày càng đa dạng, nặng nề, Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cấp Bộ Tư lệnh xác định: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; phát huy trách nhiệm của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đã được xác định trong kế hoạch năm 2021 gắn với triển khai thực hiện các chương trình, đề án của địa phương.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong Lực lượng tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, huyện đảo và ven biển nhân rộng các mô hình, cách làm tốt; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện Đề án. Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo cấp Bộ Tư lệnh sẽ tập trung chỉ đạo Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và pháp luật Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với Báo Quân đội Nhân dân; Vụ Pháp chế/BQP; Trung tâm PT-TH Quân đội; Cục Tuyên huấn/TCCT và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công Cuộc Thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong phạm vị toàn quốc.

Đẩy mạnh việc thực hiện đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trực tiếp là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” (Đề án) tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng. Đồng thời tích cực, chủ động đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban ngành, lực lượng liên quan để triển khai tốt các nội dung tuyên truyền tại các địa phương trên cả nước và đến mọi tầng lớp quần chúng Nhân dân.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019 -2023 và năm 2020 tới các địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm:

- Quyết định số 5412/QĐ-BQP ngày 21/11/2019 của Bộ Quốc phòng về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023;

- Kế hoạch số 1783/KH-BCĐ ngày 28/02/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án về họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của BQP triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2023;

- Kế hoạch số 3802/KH-BCĐ ngày 13/4/2020 của Ban Chỉ đạo Đề án về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” năm 2020;

- Kế hoạch số 12921/KH-BTL ngày 24/10/2020 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam;

- Quyết định số 2307/QĐ-BQP ngày 23/7/2020 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Quá trình triển khai thực hiện, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời khắc phục những hạn chế, nhất là cấp cơ sở; phát huy, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, chỉ đạo, hướng dẫn vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn (nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid - 19), qua đó hoàn thành các nội dung đã xác định trong Đề án, đạt được kết quả thiết thực.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị Trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam, cung cấp cho cán bộ lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong quản lý, bảo vệ biển đảo; nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đối với các địa phương, đơn vị, trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Đề án các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố và các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020; quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ở các cấp, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án phù hợp thực tế từng địa bàn, đối tượng, điển hình nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, đã nghiên cứu, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, triển khai nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển tới Nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành trong cả nước, trước hết là Nhân dân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Các cơ quan Thông tấn Báo chí Trung ương và địa phương, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Lực lượng Kiểm ngư, các Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Cảnh sát biển và các lực lượng trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong kế hoạch. Quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời bổ sung, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xác định các biện pháp cụ thể, phù hợp, nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phổ biến Luật Cảnh sát biển tới ngư dân tại xã đảo An Sơn BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phổ biến Luật Cảnh sát biển tới ngư dân tại xã đảo An Sơn
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” qua đó tuyên truyền, phố biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến ngư dân tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
Luật Cảnh sát biển Việt nam quy định về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của CSBVN Luật Cảnh sát biển Việt nam quy định về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của CSBVN
Bạn đọc hỏi: Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 quy định Cảnh sát biển Việt Nam được tuần tra, kiểm tra, kiểm soát như thế nào?
Luật Cảnh sát biển nâng cao ý thức của Nhân dân về công tác quản lý vùng biển đảo Luật Cảnh sát biển nâng cao ý thức của Nhân dân về công tác quản lý vùng biển đảo
Sau 2 năm triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển khẳng định: việc đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc…
In bài viết

Truyền hình