13 ngạch công chức dưới đây thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.
cong chuc nao phai ke khai tai san thu nhap hang nam Lương cơ sở tăng, kéo theo nhiều khoản thu nhập khác của công chức cũng tăng mạnh
cong chuc nao phai ke khai tai san thu nhap hang nam Công chức "làm hết giờ" hay "làm hết việc"?
cong chuc nao phai ke khai tai san thu nhap hang nam

13 ngạch công chức phải kê khai TSTN hàng năm gồm: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm soát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên của Đảng, thanh tra viên, thẩm phán (Ảnh: Dân trí)

Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, hướng dẫn thi hành nội dung này trong Luật Phòng chống tham nhũng mới.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là cơ quan kiểm soát TSTN; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát TSTN; người có nghĩa vụ kê khai; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc kê khai, công khai, giải trình, xác minh tài sản, thu nhập xử lý vi phạm quy định về kiểm soát TSTN.

Theo đó, 13 ngạch công chức phải kê khai TSTN hàng năm gồm: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm soát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên của Đảng, thanh tra viên, thẩm phán.

Theo Dự thảo, mục đích kiểm soát TSTN là để cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có thẩm quyền biết rõ tình trạng và sự biến động về TSTN của người có nghĩa vụ kê khai, nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về TSTN trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu thông tin được yêu cầu là thông tin phức tạp, không có sẵn thì phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và phải cung cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Về quyền sử dụng đất, người có trách nhiệm kê khải phải kê khai như sau: Quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận, Quyền sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Không có giấy chứng nhận và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhưng có sử dụng đất trên thực tế từ 12 tháng trở lên.

Đồng thời, người có trách nhiệm kê khai phải kê khai quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng gồm: nhà ở, công trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu trên thực tế nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; nhà ở, công trình xây dựng thuê của Nhà nước; tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng, vật kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng…

Dự thảo cũng quy định cụ thể các vị trí công việc phải kê khai TSTN hàng năm như người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,4 trở lên.; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp người thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,5 trở lên…

cong chuc nao phai ke khai tai san thu nhap hang nam Lương cơ sở tăng, kéo theo nhiều khoản thu nhập khác của công chức cũng tăng mạnh

Từ 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Việc tăng này đồng nghĩa nhiều khoản thu nhập của ...

cong chuc nao phai ke khai tai san thu nhap hang nam Lương Bộ trưởng, sau đợt tăng từ 1/7 lên hơn 15 triệu đồng

Với cách tính mức lương cơ sở mới tăng 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7..

cong chuc nao phai ke khai tai san thu nhap hang nam 6 điểm mới trong Dự thảo Luật Công chức, viên chức sửa đổi

Ngày 24/5, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ được trình ...

In bài viết

Truyền hình