Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa được Bộ Nội vụ phê duyệt, trong giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh Nghệ An có 16 xã, thị trấn phải sáp nhập với đơn vị hành chính liền kề.
Sáp nhập 16 quận huyện, 631 xã: Tạm dừng bầu, bổ nhiệm lãnh đạo Triển khai ngay việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế địa phương “Nóng” việc sắp xếp, sáp nhập sở, ngành tại địa phương

Mới đây, theo Báo Nghệ An, Bộ Nội vụ đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021.

Sáp nhập 16 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn

Theo phương án được duyệt, toàn tỉnh Nghệ An có 16 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã (14 xã, 2 thị trấn) phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập với các đơn vị hành chính liền kề trong giai đoạn 1 từ năm 2019 - 2021. Đây là các ĐVHC có cả hai tiêu chí (diện tích, dân số) dưới 50% so với quy định, cụ thể:

- Huyện Tương Dương có 1 đơn vị là thị trấn Hòa Bình.

- Huyện Quế Phong có 1 đơn vị là thị trấn Kim Sơn.

- Huyện Thanh Chương có 1 đơn vị là xã Thanh Tường.

- Huyện Diễn Châu có 1 đơn vị là xã Diễn Minh.

- Huyện Nghi Lộc có 1 đơn vị là xã Nghi Hợp.

- Huyện Nam Đàn có 2 đơn vị là xã Nam Phúc và xã Nam Thượng.

- Thị xã Thái Hòa có 1 đơn vị là xã Nghĩa Hòa.

- Huyện Nghĩa Đàn có 1 đơn vị là xã Nghĩa Tân.

- Huyện Hưng Nguyên có 7 đơn vị gồm các xã: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam.

Quy định cụ thể về lộ trình, thời gian thực hiện sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được quy định trong Hướng dẫn về "Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2019 - 2021" do Sở Nội vụ Nghệ An ban hành. Ngoài ra, Sở Nội vụ Nghệ An cũng trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai thực hiện.

toan canh sap xep sap nhap 16 xa thi tran thuoc tinh nghe an
Toàn tỉnh Nghệ An có 16 ĐVHC cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập. Ảnh minh hoạ.

Phương án sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021:

1. Huyện Quế Phong: Thị trấn Kim Sơn có diện tích tự nhiên 1,46 km2/14 km2 (10,43%); dân số 3.500 người/8.000 người (43.75%).

Theo phương án điều chỉnh, thị trấn Kim Sơn được mở rộng bằng cách điều chỉnh một phần diện tích, dân số các xã Tiền Phong, Mường Nọc. Sau điều chỉnh, thị trấn Kim Sơn mới có diện tích tự nhiên là 19.84 km2/14 km2 (141,7%), dân số là 7.510 người/8.000 người (93,87%).

Cũng theo phương án, sau khi điều chỉnh, diện tích và dân số của xã Mường Nọc còn lại không đạt cả 2 tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định. Vì vậy, sẽ sáp nhập xã Mường Nọc lại với xã Quế Sơn. Sau khi sáp nhập xã Mường Nọc với xã Quế Sơn thì xã mới có diện tích 53 km2/50 km2 (106,74%), dân số 7.378 người/5.000 người (147,56%).

2. Huyện Tương Dương: Thị trấn Hòa Bình có diện tích 1,6 Km2/14 Km2 (11,42%); dân số 3.700 người/8.000 người (46,25%). Thị trấn Hoà Bình được mở rộng, đổi tên thành thị trấn Thạch Giám.

Trong đó, điều chỉnh ĐGHC của xã Thạch Giám lấy diện tích tự nhiên và dân số của 7 bản gồm: Bản Mon, Bản Phòng, Bản Chắn, Bản Khe Chi, Bản Mác, Bản Lau, Bản Nhẵn (tổng diện tích tự nhiên là 62,3 km2, dân số là 3.643 người) nhập vào thị trấn Hòa Bình.

Thị trấn mới có tên là thị trấn Thạch Giám với diện tích tự nhiên 63,9 km2/14 km2 (456%), dân số 7.343 người/8.000 người (91,78%).

Ngoài ra, khuyến khích các xã liền kề sáp nhập do tác động của việc điều chỉnh mở rộng thị trấn Hòa Bình (đổi tên thành thị trấn Thạch Giám):

Sau khi điều chỉnh ĐGHC của 7 bản xã Thạch Giám như trên thì xã Thạch Giám còn 2 bản là bản Thạch Dương và bản Cây Me. Theo đó, sẽ thực hiện sáp nhập 2 bản này với 2 xã liền kề: Sáp nhập bản Thạch Dương vào xã Xá Lượng và sáp nhập bản Cây Me vào xã Tam Thái.

3. Huyện Thanh Chương: Xã Thanh Tường có diện tích tự nhiên 3 km2/30 km2 (10,13%); dân số 3.300 người/8.000 người (41,25%).

Theo đó, sẽ sáp nhập 3 xã: Thanh Tường, Thanh Văn, Thanh Hưng thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích là 15,83 km2/30 km2 (52,86%), dân số là 13.300 người/8.000 người (166,25%).

4. Huyện Diễn Châu: Xã Diễn Minh có diện tích tự nhiên 4,41 km2/30 km2 (14,67%); dân số 2.700 người/8.000 người (33,75%).

Xã Diễn Minh sẽ sáp nhập với 2 xã Diễn Bình, Diễn Thắng thành 1 xã mới. Sau sáp nhập, xã mới có diện tích 17,15 km2/30 km2 (57,16%), dân số 11.600 người/8.000 người (145%).

5. Huyện Nghi Lộc: Xã Nghi Hợp có diện tích 3,8 km2/30 km2 (12,66%); dân số 3.900 người/8.000 người (48,75%).

Vì thế, sẽ sáp nhập 2 xã Nghi Hợp, Nghi Khánh thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7,9 km2/30 km2 (26,33%), dân số 9.100 người/8.000 người (113,75%).

6.Huyện Nam Đàn: Xã Nam Phúc và Nam Thượng có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%.

toan canh sap xep sap nhap 16 xa thi tran thuoc tinh nghe an
Hợp nhất 3 xã của huyện Nam Đàn. Đồ hoạ: Hữu Quân.

Xã Nam Phúc sẽ sáp nhập với 2 xã Nam Cường, Nam Trung thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 20,47 km2/30 km2 (68%), dân số 14.100 người/8.000 người (176,25%).

Sáp nhập 3 xóm (1, 2, 3) của xã Nam Thượng với xã Nam Tân và xã Nam Lộc thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập, xã mới có diện tích 32,1 km2/50 km2 (64,2%), dân số 11.370 người/5.000 người (227,4%).

Mặt khác, khuyến khích các xã liền kề sáp nhập do tác động của việc điều chỉnh ĐGHC xã Nam Thượng: Sáp nhập 2 xóm (4,5) của xã Nam Thượng với xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn (để mở rộng thị trấn Nam Đàn. Sau sáp nhập, thị trấn Nam Đàn mới có diện tích 17,8 km2/14 km2 (127,85%), dân số 20.530 người/8.000 người (256,62%).

7.Thị xã Thái Hòa: Xã Nghĩa Hòa có diện tích tự nhiên 10.8 km2/50 km2 (21,6%); dân số 2.300 người/5.000 người (46%).

Theo phương án, sẽ sáp nhập xã Nghĩa Hòa vào phường Long Sơn thành 1 phường mới. Sau khi sáp nhập, phường mới có diện tích 16.3 km2/5.5 km2 (296,4%), dân số 7.200 người/5.000 người (144%).

8. Huyện Nghĩa Đàn: Xã Nghĩa Tân có diện tích tự nhiên là 8,9 km2/50 km2 (17,8%); dân số là 2.400 người/5.000 người (48%).

Do đó, sẽ sáp nhập 3 xã Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập, xã mới có diện tích 25.29 km2/50 km2 (50,58%), dân số 9.100 người/5.000 người (182%).

9. Huyện Hưng Nguyên có 7 ĐVHC cấp xã gồm: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%.

toan canh sap xep sap nhap 16 xa thi tran thuoc tinh nghe an
Huyện Hưng Nguyên có nhiều xã được điều chỉnh. Ảnh: Báo Nghệ An.

Phương án sáp nhập các xã thuộc huyện Hưng Nguyên:

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Xá với Hưng Long thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7,9 km2/30 km2 (26,3%), dân số 9.000 người/8.000 người (112,5%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Lam với Hưng Xuân, thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 11,1 km2/30 km2 (37,2%), dân số 7.700 người/8.000 người (96,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Phú với Hưng Khánh thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7,5 km2/30 km2 (24,93%), dân số 4.500 người/8.000 người (56,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Nhân với Hưng Châu, thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 11,1 km2/30 km2 (36,73%), dân số 7.700 người/8.000 người (96,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Tiến với Hưng Thắng thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 8,4 km2/30 km2 (28%), dân số 6.900 người/8.000 người (86,25%).

Để các địa phương triển khai phương án sáp nhập theo đúng quy định, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn về “Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2019 - 2021”; quy định cụ thể về lộ trình, thời gian thực hiện; trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai thực hiện.

Truyền hình