Chiều ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần hành động để sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần hành động để sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10

Theo đó, Đại hội nhất trí nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh. Chú trọng phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng tái tạo nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo bức phá phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Cà Mau tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)

Bên cạnh đó, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế, chính sách, nguồn lực trong và ngoài tỉnh, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, chuyển hóa thách thức thành cơ hội phát triển; thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển hài hòa, hợp lý giữa các vùng trong tỉnh, thu hẹp dần khoảng cách và mức sống giữa các khu vực dân cư. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, ý chí tự cường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ.

Cà Mau tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển
Ông Nguyễn Tiến Hải, tân Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp).

Nghị quyết Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới, đó là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững…

Nghị quyết Đại hội cũng đề các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó, về kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2020 - 2025 bình quân tăng 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD); cơ cấu kinh tế: ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 chiếm từ 28 - 30% GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%.

Đồng thời, định hướng đến năm 2030, kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần. GRDP bình quân đầu người, phấn đấu tương đương với bình quân chung của cả nước.

Cà Mau tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp).

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cà Mau còn tập trung triển khai các bước đột phá chiến lược như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, Sông Đốc, Năm Căn. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.

Cà Mau tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển
Đại biểu được bầu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp).

Thay mặt các đồng chí vừa được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Tiến Hải, tân Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, gửi lời cảm ơn đại biểu dự Đại hội đã tin tưởng bầu cử và giao giữ trọng trách quan trọng này; đồng thời, cam kết sẽ kế thừa kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ qua, tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các nguyên tắc, quy định của Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, thật sự trong sạch, vững mạnh.

Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo đó, Đại hội đã bầu 50 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 nhân sự vào Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XVI. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy khoá XV, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khoá XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2 Phó Bí thư là ông Lê Quân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ông Nguyễn Tiến Hải (55 tuổi) tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số ...

Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần hành động để sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần hành động để sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển

Ngày 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với chủ ...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10

Chiều 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau ...

In bài viết

Truyền hình