Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiến hành phiên họp đầu tiên (vào chiều 5/12), cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và một số nội dung liên quan đến quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng- Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Để giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện, Ban Bí thư quyết định thành lập Tổ Biên tập văn kiện.

tong bi thu chu tich nuoc nguyen phu trong da chu tri phien hop dau tien cua thuong truc tieu ban van kien dai hoi dang xiii

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí với nội dung Quy chế, Kế hoạch hoạt động và sự phân công công việc của Tổ Biên tập, đồng thời cho ý kiến bước đầu về định hướng, tư tưởng chỉ đạo của các văn kiện, về phương pháp và cách thức làm việc để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các đại biểu đều nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, của dân tộc, việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước, đặc biệt Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, có ý nghĩa hết sức quan trọng để bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện cho biết, Đại hội XIII của Đảng tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, từ đó rút ra những bài học quan trọng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổng kết 10 thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tổng kết một mặt nhằm khẳng định những thành tựu đất nước đạt được, tạo sự thống nhất trong Đảng, khẳng định sự đúng đắn con đường đi lên của đất nước, đồng thời làm cơ sở khoa học để tìm tòi cái mới, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Chưa phải là tổng kết toàn diện, nhưng có nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh, để khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới, của Cương lĩnh năm 1991, của đường lối của Đảng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái về Cương lĩnh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng. Tổng kết để kiên định con đường đi đấy. Ta có thực tiễn để nói. Báo cáo chính trị của 5 năm này nhưng được thực hiện trên cái nền của 30 năm đấy, nhất quán trước sau, và sẽ tìm được cái mới trong lần này”.

Lưu ý một số vấn đề trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và vận dụng sáng tạo. Đó là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới; kiên định sự lãnh đạo của Đảng.

“Nói kiên định không phải là bảo thủ, giáo điều, mà kiên định đi lên với sáng tạo; kiên định nhưng phải sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định. Kiên định và sáng tạo là hai mặt có sự thống nhất biện chứng với nhau, kiên định mà không sáng tạo sẽ rơi vào bảo thủ, giáo điều; và ngược lại, sáng tạo mà không trên cơ sở kiên định sẽ rơi vào chủ nghĩa xét lại, cơ hội, phiến diện, cực đoan, vô nguyên tắc. Đây là cái tài, cái giỏi, bản lĩnh của Đảng ta, chúng ta đã xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định cái gì và đổi mới cái gì.. Đây là bài học rất thành công của cách mạng nước ta, sự vững vàng của Đảng ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng các văn kiện Đại hội XIII là quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đòi hỏi phải thực sự quán triệt các quan điểm khách quan, toàn diện, phát triển, thực tiễn và lịch sử - cụ thể của phương pháp biện chứng trong nhận thức, phân tích và trình bày văn kiện. Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn..

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, trình độ trí tuệ của toàn Đảng, phản ánh những quy luật chín muồi của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình xây dựng văn kiện; yêu cầu các thành viên Thường trực Tiểu ban, Thường trực Tổ Biên tập dành thời gian, tâm sức thỏa đáng và có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ để hoàn thành công việc với chất lượng cao và đúng tiến độ.

Theo VOV

In bài viết

Truyền hình