Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
11:38 | 26/08/2022 GMT+7

Sự kết hợp hiệu quả từ nhiều mô hình tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

aa
Nhờ sự kết hợp lồng ghép nhiều mô hình hay cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, người dân... công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật trên biển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển nhìn nhận, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện đề án với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương; các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội; cơ quan thông tấn, báo chí; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội..., công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Hiện các quy định của luật từng bước ăn sâu, bén rễ trong đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật trên biển.

Sự kết hợp hiệu quả từ nhiều mô hình tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án.

Nâng cao một bước về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển, từ đó tích cực chung sức, đồng lòng cùng Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trên biển thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cho các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua các hoạt động phối hợp tuyên truyền còn góp phần xây dựng mối đoàn kết, đồng thuận cao giữa các bên, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, lực lượng, địa phương.

Trong Luật cảnh sát biển Việt Nam Chương III: Hoạt động Cảnh sát biển Việt Nam, Mục 3: Hợp tác quốc tê của Cảnh sát biển Việt Nam.

Điều 21. Hình thức hợp tác quốc tế

1. Trao đổi thông tin về an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

2. Tổ chức hoặc tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế về an ninh, trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển.

3. Tham gia ký kết thỏa thuận quốc tế với lực lượng chức năng của quốc gia khác, tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật trên biển.

5. Tham gia diễn tập, huấn luyện; tổ chức đón, thăm xã giao lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

6. Thực hiện các hoạt động của cơ quan thường trực, cơ quan đầu mối liên lạc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế.

7. Các hình thức hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, tác động, ảnh hưởng xấu tới kinh tế, chính trị thế giới; tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến hòa bình, ổn định khu vực. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội với nhiều thủ đoạn tinh vi, công khai và quyết liệt hơn... Công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên các vùng biển ngày càng phức tạp.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhanh chóng đưa luật vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển và xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến biển; phát huy trách nhiệm của ban chỉ đạo, cơ quan thường trực ban chỉ đạo, lực lượng chuyên trách các cấp trong triển khai thực hiện đề án; tăng cường lồng ghép, kết hợp nội dung tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các cuộc vận động, phong trào của đơn vị, địa phương.

Phát huy hơn nữa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa-thông tin cơ sở; tăng cường số lượng, thời lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến luật. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thông qua các kênh hợp tác, phối hợp, chú trọng mở rộng tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra khu vực, đến lực lượng thực thi pháp luật của các nước có biển liền kề...

Sự kết hợp hiệu quả từ nhiều mô hình tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Giới thiệu tài liệu tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho học sinh thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo sự nhịp nhàng, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhất là ban chỉ đạo, cơ quan thường trực giúp việc ban chỉ đạo các cấp trong triển khai thực hiện đề án. Coi trọng và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; tranh thủ nguồn lực, bộ máy, thiết chế và kinh nghiệm của hội đồng để triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền.

Duy trì tốt mối quan hệ công tác, thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký giữa ban chỉ đạo đề án các cấp với các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Gắn công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị quân đội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương sản xuất nhiều sản phẩm tuyên truyền có chất lượng, theo chuyên đề để lan tỏa Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật vào cuộc sống...

Với sức mạnh tổng hợp của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” đã và đang từng bước đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, thiết thực làm giảm vi phạm pháp luật trên biển, đưa phong trào tìm hiểu pháp luật, thực hiện đúng pháp luật trên biển lan tỏa trong toàn xã hội; góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Văn Cường

Văn Cường
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Sau hơn 3 năm thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chức năng và 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng nhiều địa phương trên cả nước đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng và đặc điểm, điều kiện cụ thể.
Đoàn thanh niên thị trấn Cát Hải (Hải Phòng) làm quen với Luật Cảnh sát Biển VN

Đoàn thanh niên thị trấn Cát Hải (Hải Phòng) làm quen với Luật Cảnh sát Biển VN

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 phối hợp Chi Cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hải Phòng và UBND trị trấn Cát Hải tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Luật phòng, chống ma túy năm 2021... cho 250 cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển trên địa bàn Tây Nam bộ

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển trên địa bàn Tây Nam bộ

Thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến Luật cảnh sát biển đến với ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 02 tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển.

Các tin bài khác

Hơn 250 thanh niên hành động vì một đại dương không rác nhựa

Hơn 250 thanh niên hành động vì một đại dương không rác nhựa

Ngày 19/5, tại bãi biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã diễn ra Lễ ra quân làm sạch biển với chủ đề “Thanh niên hành động vì đại dương không rác nhựa”, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024.
Đến với Trường Sa: Mang tình yêu đi, nhận niềm tin về

Đến với Trường Sa: Mang tình yêu đi, nhận niềm tin về

Từ nhiều năm qua, các đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh ra thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại quần đảo Trường Sa đã mang tình cảm của đất liền ra với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và mang niềm tin về sự quyết tâm vượt qua mọi gian khó để bảo vệ biển đảo quê hương về với đất liền.
Khánh thành và bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Phan Vinh

Khánh thành và bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Phan Vinh

Vùng 3 Hải quân và Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và gia đình khánh thành, bàn giao công trình tu bổ tôn tạo nhà thờ AHLS Nguyễn Phan Vinh
Vũng Tàu: Sẽ tổ chức festival biển đảo Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Vũng Tàu: Sẽ tổ chức festival biển đảo Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Từ ngày 23/5-26/5, lần đầu tiên tại thành phố Vũng Tàu sẽ diễn ra festival biển đảo Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đọc nhiều

Từ 10/6, căn hộ thương mại 45-70m2 ở Hà Nội chỉ phù hợp ở 2 người

Từ 10/6, căn hộ thương mại 45-70m2 ở Hà Nội chỉ phù hợp ở 2 người

Với căn hộ một phòng ở của chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, diện tích sử dụng 25-45 m2 tính một người; căn hộ 2 phòng ở, diện tích sử dụng trên 45-70 m2 tính 2 người
Giá xăng có thể giảm tới 800 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 30/5

Giá xăng có thể giảm tới 800 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 30/5

Giá xăng bán lẻ E5 RON 92 có thể giảm về mức 21.619 đồng/lít và giá xăng RON 95 về mức 22.409 đồng/lít.
Người Hoa ở Việt Nam: Hòa hợp và bản sắc

Người Hoa ở Việt Nam: Hòa hợp và bản sắc

Di cư vào Việt Nam từ nhiều địa phương của Trung Quốc, bằng nhiều con đường khác nhau, trong những thời gian khác nhau, đến nay người Hoa là một cộng đồng dân tộc của Việt Nam. Họ đã hòa hợp và hạnh phúc với cuộc sống nơi đây cùng với sự đóng góp những yếu tố văn hóa và đời sống giàu bản sắc.
Thúc đẩy kết nghĩa Hà Nội và Caracas (Venezuela)

Thúc đẩy kết nghĩa Hà Nội và Caracas (Venezuela)

Đó là nội dung trao đổi giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juárez ngày 27/5 tại Hà Nội.
Quảng Trị - Salavan: giữ bình yên vùng biên giới từ mô hình kết nghĩa

Quảng Trị - Salavan: giữ bình yên vùng biên giới từ mô hình kết nghĩa

Ngày 28/5, tại xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa các thôn Loa, Trùm (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) với các bản Rạ, A Dông, Xê (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào).
Phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Huyện ủy các huyện biên giới tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2023.
Lớn lên từ biển

Lớn lên từ biển

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Đức Thạnh - ngư dân tiêu biểu ở làng chài Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ). Anh cùng những người bạn dọc ngang khắp biển cả, đặc biệt là bám ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa để đánh bắt hải sản.
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
Xin chờ trong giây lát...
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Ngày 16/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm mưa dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024).
Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động