UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng đầu tư, những thành tựu đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh đến với cộng đồng các nước trong khối ASEAN.
ASEAN cam kết tiếp tục thúc đẩy vấn đề phát triển xã hội ASEAN cam kết tiếp tục thúc đẩy vấn đề phát triển xã hội
Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN

Với mục tiêu phát huy vai trò chủ động của tỉnh Phú Yên trong tiến trình hội nhập, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng đầu tư, những thành tựu đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh đến với cộng đồng các nước trong khối ASEAN.

Theo đó, mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Đồng thời, huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

Phú Yên lên kế hoạch nhằm hiện thực hoá các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN
Ảnh minh họa - Nguồn: hta.org.vn

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động như: Xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; xây dựng cộng đồng hòa nhập; xây dựng cộng đồng bền vững; xây dựng cộng đồng tự lực tự cường; xây dựng cộng đồng năng động.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập quốc tế, về mục tiêu, giải pháp thực hiện các nội dung gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập bền vững, tự lực, tự cường và năng động trong quá trình hội nhập.

Cũng như, đề ra các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy người dân làm trung tâm trong mục tiêu và tiến trình phát triển của tỉnh. Huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại kế hoạch. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch của các ngành liên quan và địa phương.

Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi tìm hiểu văn hóa ASEAN Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi tìm hiểu văn hóa ASEAN
Cùng hành động vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh Cùng hành động vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh
In bài viết

Truyền hình