Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) – Bộ Ngoại giao và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM vừa tiến hành Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025.
7 trọng tâm trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2022 7 trọng tâm trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2022
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, nhằm triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác NVNONN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, năm 2022, Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ tập trung triển khai 02 đột phá là công tác đại đoàn kết dân tộc đối với NVNONN và phát huy nguồn lực kiều bào, phục vụ phát triển đất nước. Ngoài ra, Ủy ban sẽ triển khai 7 trọng tâm
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị quyết 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Tại buổi lễ, Hai bên tiến hành đánh giá, nhận xét những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp trong suốt 03 năm. Theo đó, công tác phối hợp được lãnh đạo hai đơn vị quan tâm, chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện phối hợp nhịp nhàng, đạt kết quả khả quan ban đầu. Hai bên đã kịp thời thích ứng với hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19, linh hoạt triển khai phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để duy trì các hoạt động kết nối với bà con. Thông tin, báo cáo giữa hai đơn vị được kịp thời, chính xác, qua đó từng đơn vị đã tham mưu tốt cho Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân TP.HCM về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới. Cần đẩy mạnh phối hợp tổ chức đoàn ra vận động cộng đồng trong thời gian tới.

Hai đơn vị đã tiến hành thảo luận trong buổi lễ, tiếp đó thống nhất ký kết một số nội dung phối hợp như: Công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác vận động cộng đồng, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện chính sách khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài; công tác hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài.

Phương hướng phối hợp trong thời gian tới của hai bên cụ thể tập trung:

Thứ nhất, triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng và quán triệt thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026; tiếp tục ký kết và thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban NNVNVNONN - Bộ Ngoại giao với Ủy ban về NVNONN TP.HCM giai đoạn năm 2022-2025.

Phối hợp thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) – Bộ Ngoại giao và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu lãnh đạo Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách đối với NVNONN; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến NVNONN nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, đảm bảo lợi ích chính đáng của bà con; hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội nước sở tại; phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn và gắn bó với quê hương đất nước.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác vận động cộng đồng, đại đoàn kết, thu hút nguồn lực NVNONN: đổi mới công tác thông tin đối ngoại, kịp thời truyền tải đến cộng đồng các chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và TP. Hồ Chí Minh; tăng cường các hoạt động kết nối trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác đại đoàn kết dân tộc, tập trung vào vận động thế hệ trẻ, các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng, số còn tư tưởng định kiến; tiếp tục phối hợp phát huy hơn nữa vai trò của các Hội đoàn NVNONN; đa dạng hóa các hình thức vận động thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học NVNONN, đặc biệt là giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực chất lượng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức vận động cộng đồng, khuyến khích mọi hình thức tập hợp, đoàn kết NVNONN, chú trọng đến hoạt động của các giới trẻ, trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với pháp luật và phong tục tập quán nước sở tại.

Thứ tư, tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ NVNONN: tập trung giải quyết những kiến nghị, vướng mắc chính đáng, liên quan đến quyền lợi thiết thân của bà con trong quá trình triển khai thực thi chính sách, pháp luật Nhà nước; đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ NVNONN trong công tác giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm tạo điều kiện về nhu cầu tâm linh, tôn giáo của bà con.

Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp: tiếp tục duy trì trao đổi thông tin định kỳ về tình hình NVNONN nói chung và tại TP.HCM nói riêng; thông tin, xử lý kịp thời, nhanh chóng các đề nghị liên quan NVNONN của mỗi bên; phối hợp, hỗ trợ nhau xây dựng cơ sở dữ liệu về NVNONN nói chung và tại TP.HCM nói riêng; tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện; hai đơn vị thường xuyên mời và tham dự các Chương trình, Hội nghị, sự kiện của nhau, đặc biệt là các họat động liên quan đến công tác NVNONN.

Thứ sáu, công tác khác: phối hợp chặt chẽ trong công tác khen thưởng cá nhân, tập thể NVNONN có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác về NVNONN cho cán bộ, công chức, chuyên viên của hai cơ quan

Ngoài ra, điểm nổi bật trong phối hợp lần này là hai bên mạnh dạn đưa vào chương trình nội dung “Đề xuất Bộ Ngoại giao về việc cử nhân sự thuộc hai bên tham gia với vai trò là thành viên trong các nhiệm vụ, đề án của Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021”. Kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện và đề ra phương hướng phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.

Đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng và phát triển đất nước Đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng và phát triển đất nước
Ngày 29/12/2021, tại trụ sở Bộ Ngoại giao số 01 Tôn Thất Đàm, Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn trang trọng tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2026”.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước
Đây là nội dung trọng tâm trong phương hướng hoạt động của Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2021-2026.

In bài viết

Truyền hình