UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.
Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona (Hoa Kỳ) liên kết đào tạo song bằng ngành Luật Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona (Hoa Kỳ) liên kết đào tạo song bằng ngành Luật
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Hà Nội dự chi hơn 61 tỷ đồng để đào tạo cán bộ sau đại học

Hà Nội dự kiến chi hơn 61 tỷ đồng cho cán bộ, công chức học thạc sĩ, tiến sĩ.

Đề án đề cập tới việc cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành… đi học tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước. Tổng kinh phí thực hiện đến năm 2025 là hơn 272,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Riêng đào tạo sau đại học, nguồn kinh phí dự kiến là 61,6 tỷ đồng, trong đó, đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến dự kiến chi phí hết 9,6 tỷ đồng, đào tạo sau đại học trong nước là 52 tỷ đồng.

TP Hà Nội sẽ cử 240 cán bộ đi đào tạo sau đại học ở trong nước; 30 cán bộ ra nước ngoài học thạc sĩ, tiến sĩ.

Riêng về đào tạo sau đại học, Hà Nội sẽ cử đi đào tạo tại các nước tiên tiến với công chức, viên chức không quá 35 tuổi thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ tiêu là 30 người (5 tiến sĩ, 25 thạc sĩ).

Thành phố cũng cử đi đào tạo sau đại học trong nước với công chức, viên chức (lần đầu được cử đi đào tạo không quá 40 tuổi) thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ tiêu đào tạo 240 người (40 tiến sĩ, 200 thạc sĩ).

Theo đề án, nhóm đối tượng thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng là công chức, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và quy hoạch chức danh tương đương cấp phòng; công chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; cán bộ công chức cấp xã; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong 4 năm, tổng số học viên được đào tạo dự kiến là 9.430 học viên. Trong đó, bồi dưỡng công chức các sở, ngành; UBND cấp huyện là 3.970 học viên; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chức cấp xã 2.100 học viên; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị đơn vị cho viên chức lãnh đạo quản lý là 3.090 học viên; đào tạo sau đại học 270 học viên.

Riêng về đào tạo sau đại học, Hà Nội sẽ cử đi đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến với công chức, viên chức không quá 35 tuổi thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ tiêu là 30 người (5 tiến sĩ, 25 thạc sĩ).

Thành phố cũng sẽ cử đi đào tạo sau đại học ở trong nước công chức, viên chức (lần đầu được cử đi đào tạo không quá 40 tuổi) thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ tiêu đào tạo 240 người (40 tiến sĩ, 200 thạc sĩ).

Trước đó, công tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2016-2020 của TP. Hà Nội đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đặt ra; tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TP. Hà Nội khẳng định, công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hỗ trợ đào tạo nghề và ngoại ngữ cho lao động cận nghèo Hỗ trợ đào tạo nghề và ngoại ngữ cho lao động cận nghèo
Đại học Harvard và Fulbright muốn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam Đại học Harvard và Fulbright muốn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam
In bài viết

Truyền hình