Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:23 | 21/09/2023 GMT+7

Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

aa
UBND TP Cần Thơ vừa có kế hoạch nhằm tổ chức thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Ban Thường vụ Thành ủy đề ra trong Chương trình số 62-CTr/TU ngày 13/7/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.
Bảo tồn văn hóa gắn với tạo sinh kế cho người nghèo và đồng bào Khmer Bảo tồn văn hóa gắn với tạo sinh kế cho người nghèo và đồng bào Khmer
Trẻ em mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ được trao học bổng Trẻ em mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ được trao học bổng "tiếp sức" đến trường

Theo đó, UBND TP Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, bao gồm:

Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Cần Thơ siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn gao thông (ATGT). Siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu, tích cực vận động người thân, gia đình và người dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, ATGT. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Cần Thơ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông. Quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự, ATGT. Các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn cần có đánh giá tác động về trật tự ATGT.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, đoàn thể giáo dục thanh, thiếu niên ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hóa trong tham gia giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với bảo đảm trật tự, ATGT; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lực lượng chức năng Cần Thơ tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai...

Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giao thông. Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP; lồng ghép nội dung về bảo đảm trật tự, ATGT trong quy hoạch TP, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến giao thông bảo đảm khả thi, an toàn, phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, các tuyến giao thông huyết mạch. Kết nối có hiệu quả các loại hình giao thông để giảm áp lực giao thông đường bộ. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông.

Cần Thơ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lực lượng chức năng TP Cần Thơ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông...

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, ATGT. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Quản lý chặt chẽ việc cấp biển số phương tiện giao thông; tăng cường quản lý hoạt động vận tải, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh gắn với lộ trình hạn chế dần phương tiện cá nhân tham gia giao thông. Tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng; thực hiện nghiêm quy định về quản lý hành lang ATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông thủy, bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông để giáo dục, răn đe; thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong tổ chức giao thông và “điểm đen” trên các tuyến giao thông. Thường xuyên đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT. Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT...

Thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông; tập trung nguồn lực phát triển vận tải hành khách công cộng, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút ngày càng nhiều sự tham gia của người dân. Tăng cường quản lý trật tự đô thị; nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về bến bãi, điểm đỗ phương tiện giao thông. Nghiên cứu giải pháp sắp xếp giờ làm việc, học tập phù hợp, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cơ quan tố tụng phối hợp kịp thời khởi tố các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, điều tra xử lý nghiêm, đồng thời xác định rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Ban ATGT TP được giao nhiệm vụ phối hợp với cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông nhằm tác động sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia giao thông an toàn. Cùng với đó, chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiến nghị cơ quan quản lý, các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông; nghiên cứu bố trí, tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp với thực tế nhằm bảo đảm trật tự, ATGT, tránh ùn tắc giao thông…

Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục và ẩm thực tại Cần Thơ Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục và ẩm thực tại Cần Thơ
Chiều 18/9, tại TP Cần Thơ, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức “Chương trình Quảng bá giáo dục và ẩm thực Australia” tại Cần Thơ.
Bảo tồn văn hóa gắn với tạo sinh kế cho người nghèo và đồng bào Khmer Bảo tồn văn hóa gắn với tạo sinh kế cho người nghèo và đồng bào Khmer
Đây là chủ đề được thảo luận tại Hội thảo Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo và đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ngày 19/9 tại Cần Thơ.
Trẻ em mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ được trao học bổng Trẻ em mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ được trao học bổng "tiếp sức" đến trường
Ngày 19/9 tại Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tập đoàn Bitex và Công ty Cổ phần Anh Khuê Watch tổ chức lễ trao học bổng 'Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch' cho 53 trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.
Hà Vy
Nguồn: Hà Vy

Tin bài liên quan

Cần Thơ xác định 9 nội dung trọng tâm đảo đảm trật tự, an toàn giao thông 2024

Cần Thơ xác định 9 nội dung trọng tâm đảo đảm trật tự, an toàn giao thông 2024

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ngay từ những tháng đầu năm 2024, tạo tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), Ban An toàn giao thông (Ban ATGT) thành phố Cần Thơ vừa đề ra Kế hoạch bảo đảm ATGT năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
Toyota chung tay nâng cao ý thức tham gia giao thông bằng chiến dịch tuyên truyền trên kênh VOV Giao thông Quốc gia

Toyota chung tay nâng cao ý thức tham gia giao thông bằng chiến dịch tuyên truyền trên kênh VOV Giao thông Quốc gia

Cuối năm là giai đoạn cao điểm của giao thông khi nhu cầu di chuyển tăng nhanh đột biến, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn và tai nạn giao thông. Trong đó, ý thức tham gia giao thông của người dân đóng vai trò quan trọng. Nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của toàn dân, Toyota Việt Nam tiếp tục phối hợp với kênh VOV Giao thông Quốc gia triển khai chiến dịch tuyên truyền diễn ra trong 3 tháng 10, 11 và 12/2023.
Cần Thơ: Khắc phục nhiều điểm mất an toàn giao thông trước cổng trường học

Cần Thơ: Khắc phục nhiều điểm mất an toàn giao thông trước cổng trường học

Trước thực trạng xuất hiện nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 91 (nối TP Cần Thơ với tỉnh An Giang), nhất là khu vực trước cổng trường học trên tuyến quốc lộ này vào khung giờ cao điểm, Ban An toàn giao thông TP. Cần Thơ hiện đang triển khai công tác lắp đặt đèn cảnh báo giao thông kết hợp với sơn gờ giảm tốc và biển cảnh báo giao thông tại khu vực trước cổng trường học trên tuyến đi qua địa bàn quận Ô Môn và quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ).

Các tin bài khác

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (26/2-3/3/2024): Tthiên Bình thành công rực rỡ

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (26/2-3/3/2024): Tthiên Bình thành công rực rỡ

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (26/2-3/3/2024) Thiên Bình có được điều kiện rất thuận lợi, nhiều người may mắn sẽ có thành công rực rỡ. Với từng sự kiện diễn ra chòm sao này nên để tâm phân tích, tổng kết và đúc kết ra cho bản thân bài học.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/2-3/3/2024): Mùi gặt hái thành quả sau bao ngày cố gắng

Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/2-3/3/2024): Mùi gặt hái thành quả sau bao ngày cố gắng

Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/2-3/3/2024) con giáp này đã chăm chỉ suốt thời gian qua, ngay cả khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, vì thế mà sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.
Thời tiết ngày 24/2: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, có nơi dưới 10 độ C

Thời tiết ngày 24/2: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, có nơi dưới 10 độ C

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 15 - 18 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/2/2024: Bạch Dương thành công vang dội

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/2/2024: Bạch Dương thành công vang dội

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/2/2024 Bạch Dương sẽ có sức mạnh, và sự dũng cảm để có thể thực hiện các dự định mà bản thân đã trì hoãn từ rất lâu. Khi biết được động lực của chính bạn thì trở nên nhiều năng lượng hơn bao giờ hết.

Đọc nhiều

Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/2-3/3/2024): Mùi gặt hái thành quả sau bao ngày cố gắng

Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/2-3/3/2024): Mùi gặt hái thành quả sau bao ngày cố gắng

Tử vi tuần mới 12 con giáp (26/2-3/3/2024) con giáp này đã chăm chỉ suốt thời gian qua, ngay cả khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, vì thế mà sẽ gặt hái ...
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (26/2-3/3/2024): Tthiên Bình thành công rực rỡ

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (26/2-3/3/2024): Tthiên Bình thành công rực rỡ

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (26/2-3/3/2024) Thiên Bình có được điều kiện rất thuận lợi, nhiều người may mắn sẽ có thành công rực rỡ. Với từng sự kiện diễn ra ...
Tanh Bun-tơm (Campuchia): "Gia đình ở Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai"

Tanh Bun-tơm (Campuchia): "Gia đình ở Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai"

Đó là chia sẻ của em Tanh Bun-tơm, sinh viên Campuchia tại Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại Hội nghị tổng kết đối ngoại nhân dân - kiều bào ...
Thời tiết ngày 24/2: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, có nơi dưới 10 độ C

Thời tiết ngày 24/2: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, có nơi dưới 10 độ C

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 15 - 18 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 12 - 15 độ C, ...
Độc đáo lễ hội cầu ngư của làng biển Quảng Bình

Độc đáo lễ hội cầu ngư của làng biển Quảng Bình

Lễ hội cầu ngư tại xã Cảnh Dương được tổ chức hằng năm và quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Bình, diễn ra ở làng biển có lịch sử gần 400 năm hình thành và phát triển.
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Nhiều tỉnh thành tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU

Nhiều tỉnh thành tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU

Các tỉnh: Trà Vinh, Bạc Liêu, Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.
Xin chờ trong giây lát...
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Giữ gìn văn hóa lễ chùa, xin lộc đầu năm của người Việt
Lưu học sinh Campuchia dọn nhà đón Tết Việt
Chợ Yên Sở đỏ ối cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời
Nói không với tảo hôn, sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá
Đại sứ Canada thăm xứ hoa đào Nhật Tân
Phòng tư vấn tâm lý cho học sinh
Những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của trẻ em tại Sóc Trăng
Phiên bản di động