Các Hội hữu nghị song phương trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước bạn.

*Các Hội khu vực châu Mỹ: Gồm 8 Hội

- Hội Việt - Mỹ:  HYi_ViYt_MY.pdf

- Hội hữu nghị Việt Nam - Canada:  HYi_hYu_nghY_VN-Canada.pdf

- Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil:  HYi_HN__hYp_tac_VN_Brazil.pdf

- Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba:  HYi_hYu_nghY_ViYt_Nam_Cuba.pdf

- Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela:  HYi_HN_VN_Venezuela.pdf

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nicaragoa:  HYi_hYu_nghY_VN-Nicaragoa.pdf

- Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile:  HYi_VN_Chie.pdf

- Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân El Salvado:  UY_ban_ViYt_Nam_Yoan_kYt_vYi_nhan_dan_En_Xan.pdf

Truyền hình