Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những yêu cầu cấp bách trong đổi mới quản trị đất nước, trong đó có yêu cầu về chuyển đổi kỹ thuật số, xây dựng nền kinh tế số nhằm kịp thời ứng phó với dịch bệnh. Chuyển đổi số cũng được nhấn mạnh là một trong những chiến lược phục hồi chính của các quốc gia Asean. Xây dựng và phát triển nền kinh tế số không chỉ là bệ phóng cho tăng trưởng kinh tế của các nước Asean trong những năm tới, mà còn là cơ sở kết nối khu vực với các nước đối tác.
In bài viết

Truyền hình