Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023” và các đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án ở các cấp nghiêm túc với hình thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế, đạt kết quả tốt.
Luật Cảnh sát biển nâng cao nhận thức của ngư dân Luật Cảnh sát biển nâng cao nhận thức của ngư dân
Bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển, đưa luật vào cuộc sống, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đồng hành cùng ngư dân trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển, giúp ngư dân an tâm ra khơi, bám biển.
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam
Bạn đọc hỏi: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật cảnh sát Biển Việt Nam?
Triển khai Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023'
Cán bộ, CSB Việt Nam phát tờ rơi tới tận tay ngư dân

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023” năm 2021, Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, gồm:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; phát huy trách nhiệm của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung Đề án đã được xác định trong kế hoạch năm 2021 của Ban Chỉ đạo Đề án, gắn với triển khai thực hiện các chương trình, đề án của địa phương.

Hai là, chỉ đạo các đơn vị trong Lực lượng tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, huyện đảo và ven biển nhân rộng các mô hình cách làm tốt; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện Đề án.

Ba là, căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn nội dung, biên soạn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp phù hợp; đầu tư trang bị, vật tư tuyên truyền cấp cho các đơn vị cơ sở, xã, phường, huyện đảo và ven biển; củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục xây dựng phim, video clip tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi cả nước; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ở 28 tỉnh, thành phố ven biển và các lực lượng chức năng thuộc bộ, ngành có liên quan tới biển.

Năm là, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ động phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân, Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị... xây dựng kế hoạch, tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trong phạm vi toàn quốc.

Sáu là, Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Bảy là, chỉ đạo Cục Chính trị Cảnh sát biển phối hợp Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng; Cục Tác chiến/Bộ Tổng tham mưu; Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị; các ban, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức Trung ương, địa phương ban hành hướng dẫn tổ chức Hội nghị sơ kết Thực hiện Đề án ở các cấp; xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án cấp Bộ Quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn, đúng thời gian quy định.

Tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên, Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nội dung tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Chỉ đạo các đơn vị được chọn thực hiện hoạt động trọng tâm, làm điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2021 xác định Luật Cảnh sát biển Việt Nam là một trong những nội dung trọng tâm để tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản đề án liên quan đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn cho các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Luật Cảnh sát biển nâng cao nhận thức của ngư dân Luật Cảnh sát biển nâng cao nhận thức của ngư dân
Bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển, đưa luật vào cuộc sống, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đồng hành cùng ngư dân trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển, giúp ngư dân an tâm ra khơi, bám biển.
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam
Bạn đọc hỏi: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật cảnh sát Biển Việt Nam?
Tuyên truyền Luật cảnh sát Biển đến người dân tỉnh Cà Mau Tuyên truyền Luật cảnh sát Biển đến người dân tỉnh Cà Mau
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.
In bài viết

Truyền hình