Theo báo cáo của Chính phủ, dự kiến cuối năm 2017 vào khoảng 62,6% GDP và sẽ tiếp tục tăng lên mức 63,9% GDP vào cuối năm 2018.

Đây là thông tin được nêu tại báo cáo của Chính phủ về tình hình nợ công, vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

du bao ty le no cong tang len 639 gpd vao cuoi 2018

Cụ thể hơn về kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ, báo cáo nêu nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương năm 2017 là 316.300 tỷ đồng.

Chính phủ dự kiến vay nước ngoài về cho vay lại các dự án/chương trình, chính quyền địa phương, trong năm 2017 khoảng 1.120 triệu USD (tương đương khoảng 25.760 tỷ đồng).

Kết quả thực hiện, tổng mức vay của Chính phủ 9 tháng đầu năm đạt 254.831 tỷ đồng (bằng 75% kế hoạch, bao gồm vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là 119.000 tỷ đồng (bằng 69% kế hoạch), vay để trả nợ gốc là 125.065 tỷ đồng (bằng 86,9% kế hoạch) và vay về cho vay lại là 10.766 tỷ đồng (bằng 42% kế hoạch). Dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành kế hoạch huy động vốn đã được phê duyệt.

Nghĩa vụ nợ của Chính phủ trong năm 2017 khoảng 260.150 tỷ đồng, gồm trả nợ trong nước là 214.878 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài trực tiếp là 28.022 tỷ đồng, trả nợ của các dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ trong năm 2017 ở mức khoảng 17.250 tỷ đồng.

Tổng mức trả nợ 9 tháng đầu năm là 213.316 tỷ đồng (bằng 82% kế hoạch), trong đó trả nợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách trung ương là 200.417 tỷ đồng (gốc là 125.065 tỷ đồng, lãi là 75.352 tỷ đồng), trả nợ vay về cho vay lại là 12.899 tỷ đồng.

Theo dự kiến kế hoạch năm 2018 Chính phủ báo cáo Quốc hội thì vay trả nợ của Chính phủ dự kiến nhu cầu vay bù đắp bội chi Ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng và vay nước ngoài về cho vay lại khoảng 40.000 tỷ đồng.

Chính phủ xác định tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bảo lãnh của Chính phủ, theo đó hạn mức cấp bảo lãnh 2 ngân hàng chính sách xã hội theo nguyên tắc số bảo lãnh phát hành mới bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm. Hạn mức rút vốn ròng các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh khoảng 1.000 triệu USD.

Về vay nợ của chính quyền địa phương, theo khung cân đối ngân sách Nhà nước năm 2018, dự kiến vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương là 11.149,7 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc là khoảng 9.951 tỷ đồng.

Với các kế hoạch như trên, dự kiến dư nợ công cuối năm 2018 ở mức khoảng 63,9% GDP, dư nợ chính phủ ở mức khoảng 52,5% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP, nằm trong giới hạn cho phép.

Mặc dù các chỉ số nói trên vẫn nằm trong giới hạn cho phép, song nếu so với báo cáo ước thực hiện năm nay thì nợ công vẫn tiếp tục tăng trong năm tới.

Cụ thể, dự kiến cuối năm 2017, con số nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng (năm 2016 mới chỉ 2,86 triệu tỷ đồng). Trong đó, nợ Chính phủ khoảng 2,59 triệu tỷ đồng và nợ được bảo lãnh Chính phủ khoảng 498.800 tỷ đồng, nợ địa phương là 39.600 tỷ đồng.

Tương ứng, dư nợ công trong năm 2017 khoảng 62,6% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 51,8% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 45,2% GDP.

Để quản lý nợ công, Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển, tập trung vào việc huy động vốn bù đắp thiếu hụt NSNN trong khung cân đối ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, thực hiện vay nợ trong phạm vi kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Kinh tế & Đô thị

In bài viết

Truyền hình