e magazine
Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ

16/10/2022 10:00

Đảng, nhà nước hai bên đã hợp tác sâu rộng, toàn diện về công tác đào tạo đức tài cho cán bộ; về hoàn thiện và hiện thực hóa hệ thống lý luận cho phát triển đất nước và nâng cao sức mạnh của Đảng.

Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ

Đảng, nhà nước hai bên đã hợp tác sâu rộng, toàn diện về công tác đào tạo đức tài cho cán bộ; về hoàn thiện và hiện thực hóa hệ thống lý luận cho phát triển đất nước và nâng cao sức mạnh của Đảng.

Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ

Ngày 9/11 vừa qua, lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Tổ chức và Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên huấn dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022 được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện)

Khóa học này dành cho 30 học viên là các cán bộ, đảng viên đương chức của Lào. Họ được chia thành 02 lớp do hai cô giáo Việt Nam là Trần Thị Thuận Vũ và Nguyễn Ngọc Hân chủ nhiệm. Trao đổi với chúng tôi, các học viên tỏ ra háo hức và tin tưởng ở khóa học này sẽ bổ ích, hiệu quả cho mình khi tốt nghiệp, về nước công tác.

Theo Ban tổ chức khóa học: Thời gian học tập khóa này là 2 tháng. Chương trình được biên soạn công phu; kết hợp nội dung về lý luận và thực tiễn, về kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ; cập nhật những vấn đề thế giới; 35 năm đổi mới của Việt Nam; kinh nghiệm và kỹ năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác ở một số lĩnh vực cụ thể.

Phương pháp đào tạo gồm: nghe giảng trên lớp, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tham quan thực tế…

Lãnh đạo Học viện cho biết: Đây là một trong nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ nước bạn. Học viên có từ cấp cơ sở đến cán bộ chiến lược, cao cấp.

Hai lĩnh vực công tác tổ chức và tuyên huấn được Đảng, Nhà nước Lào luôn quan tâm, ưu tiên.

Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Mỗi năm, Đảng và Nhà nước Lào đã cử hàng trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp sang học tập, nâng cao kiến thức ở Học viện”.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Văn nạ xay Thêp Thị Lạt cho biết: “Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, giúp đỡ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực cho Lào. Các đồng chí đã giúp chúng tôi nâng cao trình độ năng lực; hỗ trợ chúng tôi về cơ sở vật chất và nhiều kinh nghiệm quý báu.

Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ

Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương: hai Đảng đã hợp tác lâu dài và sâu sắc về công tác lý luận. Các cuộc hội thảo thường kỳ được tổ chức ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp khác nhau. Các cơ quan lý luận, các cấp lãnh đạo Đảng đã phối hợp xuất bản, phát hành, phổ biến nhiều tài liệu quan trọng về lĩnh vực này.

Nổi bật trong hoạt động này là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và phát hành quốc gia Lào. Thông tin từ đây cho biết, ngoài các tác phẩm lý luận kinh điển thì những công trình nghiên về những vấn đề mới đều rất được chú trọng. Điển hình là: “Hội nhập quốc tế kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam” năm 2017, “Phát triển nhanh, bền vững” năm 2018, “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: Dấu ấn qua từng trang sách”, Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn”, “Tại sao Đảng và nhân dân Lào chọn con đường chủ nghĩa xã hội”…

Những tài liệu lý luận này đã góp phần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận quan trọng: Định hướng phát triển theo chủ nghĩa Mác - Lênin, phát triển bền vững và chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tăng trưởng kinh tế ổn định và xây dựng xã hội hài hoà văn minh, đảm bảo môi trường, xây dựng nền kinh tế thị trường nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc...

Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác đối ngoại và lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị - hành chính tỉnh của Đảng Nhân dân cách mạng Lào năm 2022.

Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ

Theo đánh giá của Phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Chủ tịch HĐLLTW, Phạm Văn Linh thì sự hợp tác về công tác lý luận, xây dựng Đảng, công tác cán bộ… của hai Đảng đã được vận dụng vào hiện thực rất tích cực.

Bài 1: Giá trị tư tưởng và công tác cán bộ
Những tài liệu lý luận tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ.

Có thể nhận thấy là Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã và đang hoàn thiện hệ thống nền tảng lý luận cơ bản với rất nhiều vấn đề cốt lõi tương đồng, thống nhất với Việt Nam ta.

Kiên định quan điểm có một đảng duy nhất cầm quyền, PGS.TS Thoongxalit Măngnòmệc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong cuốn “Phát triển nhanh, bền vững” (NXB Chính trị quốc gia Sự thật; xuất bản năm 2018) viết: “Đảng Nhân dân cách mạng Lào là Đảng cầm quyền, là hạt nhân trong hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân, lãnh đạo nhân dân các dân tộc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: giữ gìn bảo vệ đất nước và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân theo hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nếu như Việt Nam liên tục quán triệt và quyết liệt thực hiện việc làm trong sạch, rèn luyện đạo đức, phẩm chất đội ngũ cán bộ thì ở Lào, PGS.TS Thoongxalit Măngnòmệc viết: “Lào chú trọng hướng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, lãnh đạo các cấp phải xác định là những người mẫu mực trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng, nâng cao trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và tận tình phục vụ nhân dân”.

Tương tự như vậy, các quan điểm về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển nhanh, bền vững; quan điểm về đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương, đa dạng, hội nhập, tôn trọng luật pháp quốc tế… của các bạn Lào cũng tương đồng với Việt Nam về những tư tưởng cốt lõi.

Bài: Hoàng Mạnh - Phạm Hưng

Đồ họa: Tào Đạt

Hoàng Mạnh - Phạm Hưng