Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị phân tích, dự báo về tình hình Biển Đông

20:21 | 07/10/2019

"Phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức", đó là nội dung quan trọng trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư lần thứ 11 sáng 7/10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu chu tich nuoc nguyen phu trong de nghi phan tich du bao ve tinh hinh bien dong
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị T.Ư 11

Đề nghị hội nghị trung ương phân tích, dự báo tình hình Biển Đông

Trong bài phát biểu của mình về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xem xét, phân tích thật kỹ thực tế tình hình của các ngành, lĩnh vực và địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị hội nghị trung ương "phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua.

Từ đó, xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế, xã hội nước ta trong năm 2020…".

"Báo cáo chính trị xứng tầm"

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết: thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban quán triệt kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (tháng 5-2019) xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để Hội nghị Trung ương lần này xem xét, cho ý kiến hoàn thiện một bước, gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

"Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng có được một Báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trung ương nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo, tập trung vào các vấn đề lớn, như: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm gần đây; mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và đến năm 2045 (100 năm thành lập nước); định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược; nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển...

Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường

Về dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới. Dự thảo Báo cáo đã được xây dựng trên cơ sở tổ chức nghiên cứu theo 42 nhóm chuyên đề; huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong nước và nước ngoài...

Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và 10 năm 2011 - 2020 được đề ra tại 2 kỳ Đại hội của Đảng; xác định rõ ràng, đúng đắn vị thế, động lực, nguồn lực của đất nước, sức mạnh của dân tộc trước khi bước vào nhiệm kỳ Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội mới.

“Chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra. Phải chăng đó là: tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá, xã hội, con người, bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hoà; cần phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện có chất lượng, sát thực tế và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt hệ thống luật pháp, chính sách?”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu.

XEM TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI ĐÂY

Đức An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-de-nghi-phan-tich-du-bao-ve-tinh-hinh-bien-dong-89560.html

In bài viết