Vĩnh Phúc: Ai chịu trách nhiệm trước việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thừa Phó Giám đốc Sở ?

01/10/2018 11:07

TĐO – Theo quy định, Sở Văn hoá Thê thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; thế nhưng, Sở này đang có 4 Phó Giám đốc. Việc thừa Phó Giám đốc Sở có vi phạm gì?!

Vĩnh Phúc: Ai chịu trách nhiệm trước việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thừa Phó Giám đốc Sở ?

Theo khoản 2, điều 6 của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Nghị định số 24/2014/NĐ-CP), có đoạn ghi: “…Số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 3 người; riêng số lượng Phó giám đốc Sở thuộc UBND TP Hà Nội và UBND TP HCM  không quá 4 người”.

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ (trang 1)

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính Phủ, UBND tỉnh Vĩnh ban hành Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND) quy định rõ: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc”.

Ngày 25/9/2018, trao đổi với PV liên quan đến việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc thừa 1 Phó Giám đốc theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Theo ông Lại Quang Huy – Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc: “Cái này, thẩm quyền của Ban Thường vụ, Ban Tổ chức tỉnh. Thẩm quyền bổ nhiệm, người bổ nhiệm là của Chủ tịch”.

Ảnh chụp màn hình https://sovhttdl.vinhphuc.gov.vn/noidung/gioithieu/Lists/sovhttdl/View_Detail.aspx?ItemID=1, có 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc (ảnh Minh Sơn chụp ngày 29/9/2018).

“Sở Nội vụ chỉ là “cửa ngõ” tổng hợp ý kiến, báo cáo Uỷ ban, cụ thể là xin ý kiến Ban cán sự Đảng, gửi lại Ban tổ chức. Nội dung này, anh sẽ truyền đạt lại với Giám đốc Sở. Giám đốc Sở cho ý kiến, thông tin lại em sau”, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Lại Quang Huy nói. Tuy nhiên, đến nay, báo Thời Đại chưa nhận được thông tin về vấn đề trên của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 27/9/2018, làm việc với PV về vấn đề trên; ông Vũ Mạnh Hồng – Chánh văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Theo quy định tối đa Sở chỉ có 3 Phó Giám đốc. Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch Vĩnh Phúc cũng vậy, chỉ được 3 Phó Giám đốc; nhưng hiện nay, Sở Văn hoá có 4 Phó Giám đốc là các đồng chí: Đông, Ứng, Quýnh; Dũng. Cái này do tỉnh; Sở chỉ biết được là có lãnh đạo như vậy”.

Theo đó, hiện nay, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc 4 Phó Giám đốc Sở gồm các ông: Ngô Duy Đông; Nguyễn Tiến Dũng; Dương Quang Ứng và Kim Văn Ngoan Quýnh.

Ảnh chụp màn hình http://dulichvinhphuc.gov.vn/tin-tuc-su-kien/547-dong-chi-tran-ngoc-oanh-nham-chuc-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-vinh-phuc.html, 4 Phó Giám đốc Sở Văn Hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng ông Trần Ngọc Oanh – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (đứng thứ 3 từ phải sang).

Cũng theo ông Vũ Mạnh Hồng chia sẻ: Theo Thông tư liên tịch 07 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh thì Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không quá 3 Phó Giám đốc. Tỉnh cũng quy định Sở không quá 3 Phó Giám đốc.

“Đúng là Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đang thừa 1 Phó Giám đốc Sở theo quy định”, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Mạnh Hồng nói.

Liên quan đến nội dung PV báo Thời Đại liên hệ công tác, tìm hiểu việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thừa Phó Giám đốc Sở theo quy định?! Chánh Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Mạnh Hồng khẳng định: “Lãnh đạo Sở giao cho anh làm việc, trao đổi với em như vậy; cái này không thuộc thẩm quyền của Sở, thẩm quyền của tỉnh, Phó Giám đốc Sở đều do tỉnh quyết định".

Ảnh chụp màn hình dulichvinhphuc.gov.vn (http://dulichvinhphuc.gov.vn/tin-tuc-su-kien/547-dong-chi-tran-ngoc-oanh-nham-chuc-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-vinh-phuc.html) ông Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Ngọc Oanh – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 21/9/2017 tại Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cho ông Trần Ngọc Oanh – Tỉnh ủy viên, nguyên  Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Được biết, trong thời gian thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021; UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 6665/UBND-TH1 ngày 28/8/2017, tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương (gọi tắt là văn bản số 6665/UBND-TH1).

Văn bản số 6665/UBND-TH1 ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trang 1).

Theo đó, văn bản số 6665/UBND-TH1 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc có đoạn ghi: “… Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm thời dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương kể từ ngày 28/8/2017 đến khi có chỉ đạo mới (kể cả các trường hợp đã làm quy trình cũng không quyết định bổ nhiệm)”.

Vì sao, Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc”; Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Nhưng đến nay, tháng 9/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc có 4 Phó Giám đốc, thừa 1 Phó Giám đốc theo quy định?!

Văn bản số 6665/UBND-TH1 ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trang 2).

Tới đây, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có quan điểm, biện pháp xử lý việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc thừa 1 Phó Giám đốc Sở theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào?!.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Sơn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll